All Junior Cert Irish posts
 • avatar image

  Aistí agus litreacha ar fáil! SryanBruen

  If anybody would like me to email them a letter or essay / story in Irish, I can. They're all corrected and 100% accurate. I also can give sample answers on studied poetry.

  Scéal / aiste topics:

  *Chas ceolchoirm do thubaiste

  *Tús maith leath na hoibre ag an trá

  *Robáil banc

  Letter topics:

  *Timpiste

  *An t-Ospidéal

  *Dráma san Amharclann

  *An Ghaeltacht

  *Teach agus ceantar nua

  *Cuireadh

  *Saoire thar lear

  *Ócáid spéisialta

  Studied poetry sample answers:

  *Na Blátha Craige

  *Faoiseamh a Gheobhadsa

  *Subh Milis

  *An Gleann inar Tógadh Mé

  *An t-Ózón

  1. avatar image

   SashaLMH21

   can you send me the cheoilchoirm and timpiste and an ghaeltacht le do thoil

  2. avatar image

   SryanBruen

   Chas ceolchoirm do thubaiste - Concert turned to disaster

   Bhí an ceolchoirm críochnaithe agus bhí mé ag fanacht don bhus. Is cuimhin liom an lá sin an-mhaith. Oíche fuar dorcha i lár mí Meán Fómhair a bhí ann. Fuair mo chara Scott ticéidí do cheolchoirm a bhí ar siúl san 02. Bhí The Script ag seinm ann. Chuamar go Baile Átha Cliath ar an traein an maidin sin. Bhí an áit dubh le daoine. Bhí mé ag tnúth go mór leis an gceolchoirm. Bhí atmaisféar leictreach ag an gceolchoirm. Chonaic mé slua idir óg agus aosta ann. Bhíomar ag canadh agus ag screadaíl go hard. Bhí an-craic agann ag an gceolchoirm. Ach, bhí casadh sa scéal.

   Bhí sé in uair mhairbh na hoíche. Bhíomar ag fanacht ar an mbus. Bhí daoine ag canadh agus ag gáire. Bhí cúpla duine ar meisce freisin. Tamaill ina dhiadh sin, tháinig an bus. Shiúileamar isteach sa bhus agus gan a thuilleadh moille bhíomar ar an mbóthar go dtí an stáisiúin traenach. Ní raibh an trácht go dona. Cúpla nóiméad níos déanaí, thangamar go cúinne dáinséarch. Thiomáin an bus timpeall an cúinne go curamach. Gan choinne, chonaic mé carr ag teacht inár dtreo. Ba léir go raibh sé ag tiomáint i bhfad ró-thapaidh. Bhrúigh an tiománaí na coscáin agus chas sé an roth stiúrtha. Bhuail an carr an bus. Phléasc roth tosaigh an bus agus chuala mé torann uafásach. Cheap mé go raibh mé maith. Spraoithiománaithe a bhí iontu.

   Ansin, chuala mé duine ag screadaíl. Bhí mo chara Scott gan aithne gan urlabhra. Níos measa arís, chonaic mé deatach dubh ag teacht amach as an inneall. Ní raibh a fhios agam cad ba cheart a dhéanamh. Bhí rí rá agus ruaille buaille ann. Rug buachaill amháin greim docht daingin ar an gcamán agus bhris sé an fhuinneog. Ansin, dhreap na daoine as an mbus. Nuair a bhí mé taobh amuigh den bhus chonaic mé a lán daoine ann. Chuala mé bonnán na nGardaí an otharcharr agus an Briogáid Dóiteáin ag teacht. Mhúch siad an tine agus chuir siad na daoine gortaithe ar an sínteáin. Chuir na Gardaí na spraoithiománaithe isteach sa charr. Ní bhfuair mé néal codlata an oíche sin!

   Stór fhocal - Vocabulary

   Is cuimhin liom an lá sin an-mhaith – I remember that day very well

   Plódaithe – Packed

   Ag tnúth / súil – Looking forward to

   Slua idir óg agus aosta – A crowd between young and elderly

   Screadaíl – Screaming

   Ach, bhí casadh sa scéal – But, there was a turn in events / in the story

   Bhí sé in uair mhairbh na hoíche – It was the dead of night

   Ar meisce – Drunk

   Tamaill ina dhiadh sin – A while after that

   Gan a thuilleadh moille – Without further delay

   Trácht – Traffic

   Treo – Direction

   Cúinne dáinséarch – Dangerous corner

   Go curamach – Carefully

   Gan choinne – Without warning

   Coscáin – Brakes

   Roth stiúrtha – Steering wheel

   Pléasc – To explode

   Spraoithiománaithe – Joy riders

   Gan aithne gan urlabhra – Unconscious

   Mar dhonas ar na scéal – To make matters / the story worse

   Deatach – Smoke

   Inneall – Engine

   Rí rá agus ruaille buaille – Commotion / Chaos

   Greim docht daingin – A tight secure grip

   Dreap – To climb

   Bonnán – Siren

   Otharcharr – Ambulance

   Sínteáin – Stretcher

   Ní bhfuair mé néal codlata an oíche sin! – I didn’t get a wink of sleep that night!

  3. avatar image

   SryanBruen

   Litir: Timpiste

   3 Bóthar Buí

   Baile Dúill

   Baile Átha Cliath

   3 Iúil 2016

   A Eoin,

   Tá súil agam go bhfuil tú i mbarr na sláinte. Is fada an lá ó chuala mé uait. Go raibh maith agat as ucht do litir. Bhí sé ar intinn agam scríobh chugat. Ní raibh am agam scríobh go dtí seo. Bhí mé an-ghnóthach. Fan go gcloise tú mo scéal.

   Is cuimhin liom an lá sin mar tharla sé inné. Bhí mé ar mo bhealach ar scoil an tseachtain seo caite. Bhí an ghrian ag scoilteadh na gcloch. Bhí mé ag rothaíocht ar nós na gaoithe. Go tabann, is tharla leis an iontas. Bhuail carr mé. Leag sé mé. Bhí mé i mo luí ar an dtalamh ag cur fola go dona. Tháinig an t-otharcarr gan mhoill. Bhí mé i bpian uafásach. Tá mé san ospidéal anois. Tá na banaltraí an-chairdiúil. Chuir siad bindealan mhór orm. Beidh mé arais ar scoil an tseachtain seo chugainn.

   Bhuel níl aon nuacht eile agam. Scríobh litir chugam go luath. Ná déan dearmad. Ná déan moill. Beidh mé ag tnúth le litir uait roimh i bhfad. Feicfidh mé tú roimh i bhfad. Tabhair aire duit féin. Slán go fóill.

   Is mise, do chara

   Seán

  4. avatar image

   SryanBruen

   go tobann*

  5. avatar image

   SryanBruen

   Litir: An Ghaeltacht

   3 Bóthar Buí

   Baile Dúill

   Baile Átha Cliath

   3 Iúil 2016

   A Eoin,

   Tá súil agam go bhfuil tú i mbarr na sláinte. Is fada an lá ó chuala mé uait. Go raibh maith agat as ucht do litir. Bhí sé ar intinn agam scríobh chugat. Ní raibh am agam scríobh go dtí seo. Bhí mé an-ghnóthach. Fan go cloise tú mo scéal.

   Bíonn ranganna againn gach maidin. Bíonn cluichí againn gach tráthnóna. Bíonn ceilí againn gach oíche. Is breá liom an áit seo. Tá bean an tí an-flaithiúil agus cairdiúil. Tá a lán feabhas ag teacht ar mo chuid Gaeilge. Bíonn an craic go hiontach. Bíonn an cócaireacht go blásta. Tá a lán cairde nua agam anois. Ba bhreá liom teacht arais anseo an bhliain seo chugainn. Téimid ag snámh san fharraige fuar gach lá. Tá mé ag glacadh páirt i ndráma deag.

   Bhuel níl aon nuacht eile agam. Scríobh litir chugam go luath. Ná déan dearmad. Ná déan moill. Beidh mé ag tnúth le litir uait roimh i bhfad. Feicfidh mé tú roimh i bhfad. Tabhair aire duit féin. Slán go fóill.

   Is mise, do chara

   Seán

  6. avatar image

   SryanBruen

   If you're thinking that my litreacha look too small, they are not and will 100% get you full marks. Remember to keep your sentences short and simple! Always use the same address, opening and closing paragraphs!

  7. avatar image

   SashaLMH21

   Thanks so much bruv

  8. avatar image

   Sarah2014

   would you mind doing an essay about young people and their bad habits/the stress of teenagers? thank you

  9. avatar image

   SryanBruen

   Na fadhbanna a bhíonn ag daoine óga - The problems of young people

   Bhuail cúpla smaoineamh mé nuair a léigh mé an teideal seo. Deirtear sa teideal go mbíonn fadhbanna ag daoine óga, go cuirtear a lán brú ar dhéagóirí. Is duine óg mé agus tuigim an teideal. Beidh cúpla fadhb á bplé agam san aiste seo, fadhbanna sa bhaile agus sa cheantar, fadhbanna ar scoil agus an brú a bhíonn ar dhéagóirí. Ar an gcéad dul síos is minic a bhíonn fadhbanna againn sa bhaile. Uaireanta ní thuigeann na daoine fásta, na tuismitheoirí, daoine óga. Bíonn a lán troideanna is argóintí againn le tuismitheoirí sa bhaile. Ní bhíonn cead againn dul amach nuair a bhíonn fonn orainn. Caithfimid síob a fháil ónár dtuismitheoirí chun dul aon áit. Bíonn sé níos deacra fós ar na daoine óga sin a chónaíonn faoin tuath.

   Ní bhíonn cead againn féachaint ar an teilifís go déanach san oíche. Cloisimid an dá fhocal sin, níl cead, go rómhinic. Sin nó 'tá tú ró-óg'. Bhuel, i mo thuairimse, níl sé sin féaráilte. I mo thuairim níl sé sláintiúil go mbíonn daoine óga faoi ghlas ina dtithe ag staidéar ó dhubh go dubh. An aon ionadh é go mbíonn déagóirí ag insint bréag agus ag éalú amach an fhuinneog i ngan fhios dá dtuismitheoirí! Feictear dom gcaithfidh ár dtuismitheoirí níos mó saoirse a thabhairt dúinn. Caithfimid bheith in ann labhairt go hoscailte lenár dtuismitheoirí chun go mbeidh an saol níos éasca ar gach duine.

   Measaim freisin go mbíonn fadhbanna ag daoine óga nuair a bhíonn cónaí orthu in áit easnamhach - ceantar gan áiseanna. Nuair a bhíonn easpa áiseanna i gceantar ciallaíonn sé go leanfaidh fadhbanna sóisialta eile. Nuair a bhíonn leadrán ar dhaoine óga uaireanta téann cuid acu ag caitheamh toitíní, ag ól alcóil nó níos measa ag caitheamh drugaí. Bíonn a lán brú ar dhaoine óga chun tosú ag ól agus iad an-óg. Na cairde a chuireann an brú sin orthu. Cuireann sé déistin orm go bhfuil bailte ann gan aon chlub óige nó áiseanna spóirt. Ciathfidh an rialtas rud a dhéanamh faoi seo. Ar an dara dul síos bímid cráite ag na ceithre s-anna -scoil, staidéar, scrúduithe agus ar ndóigh strus. Nach ndeirtear sa seanfhocal gur fearr an tsláinte ná na táinte? Cuirtear an iomarca brú orainn ar scoil. In ainm Dé bíonn seacht n-ábhar déag idir lámha againn sa chéad bhliain ar scoil agus níos mó ná deich n-ábhar sa Teastas Sóisearach tar éis na tríú bliana.

   Éirímid bréan den staidéar agus de na léachtaí ónar dtuismitheoirí. Níl mé pioc sásta go gcuirtear an brú sin orainn. Níl sé sláintiúil bheith istigh ag staidéar an t-am ar fad. Cén fáth go mbíonn na scrúduithe ar lá amháin? Tá sé áiféiseach agus craiceáilte. Creidim go láidir go mbeadh measúnú leanúnach i bhfad Éireann níos fearr. Mar shampla dhéanfadh na daltaí scrúduithe go minic i rith na bliana in áit gach scrúú a dhéanamh in aon mhí amháin, mí an Mheithimh. Mar gheall air sin bheadh trí mhí saor againn agus deis againn dul go coláiste Fraincise nó go dtí an Ghaeltacht! Chomh maith leis sin cuireann na meáin chumarsáide an iomarca brú ar dhaoine óga. Gan dabht tá tionchar ag na meáin ar dhéagóirí, go háirithe an teilifís. Nuair a fheiceann daoine óga na réalta teilifíse / ceol foirfe - gan spota ar bith orthu agus iad fíor-thanaí - ba mhaith leo aithris a dhéanamh orthu. Leanann fadhbanna mar easpa féinmhuiníne agus neamhoird itheacháin, anorexia nervosa agus bulimia, an brú sin. Is bocht an scéal é. Feiceann na daoine óga an t-uafás foréigin freisin. Níl sé sin go maith do mheon na ndaoine óga. Cinnte, cuireann an fhógraíocht an iomarca brú ar dhaoine óga freisin. Mothaíonn siad go gcaithfidh siad éadaí a bhfuil lipéid dearthóra orthu nó an cluiche ríomhaire is déanaí a cheannach. Sílim go n-imíonn sé ó smacht ar fad um Nollaig.

   Tá cúlú eacnamaíochta sa domhan anois. Níl pingin rua ag aon duine. Ní bheidh daoine óga in ann poist samhraidh a fháil a thuilleadh. Táim cinnte go bhfuil sé cruthaithe agam go bhfuil a lán fadhbanna ag daoine óga. Sin é an saol, is dócha. Mar fhocal scoir, creidim go gcaithfidh daoine óga labhairt lena dtuismitheoirí agus lena múinteoirí mar gheall ar na fadhbanna atá acu. De réir an seanfhocail, ní neart go cur le chéile.

   Stór fhocal - Vocabulary

   A lán brú - A lot of pressure

   Déagóirí - Teenagers

   Daoine fásta - Grown ups / Adults

   Troideanna is argóintí - Fighting and arguments

   Fonn orainn - Want to

   Síob - Lift

   Go déanach - Late(ly)

   Rómhinic - Too often

   Níl sé sin féaráilte - It's not fair

   Níl sé sláintiúil - It's not healthy

   Faoi ghlas - Locked up

   Ó dhubh go dubh - From dusk till dawn

   Ag insint bréag - Telling lies

   Ag éalú amach - Escaping

   I ngan fhios dá dtuismitheoirí! - Unknown to their parents!

   Níos mó saoirse - More freedom

   Labhairt go hoscailte - Speaking openly

   Saol níos éasca - Easier life

   Áit easnamhach - Deprived area

   Easpa áiseanna - Lack of facilities

   Leanfaidh fadhbanna sóisialta eile - Other social problems will follow

   (Nuair a bhíonn) leadrán ar dhaoine - (When) people are bored

   Ag caitheamh toitíní, ag ól alcóil - Smoking cigarettes, drinking alcohol

   Ag caitheamh drugaí - Taking drugs

   An rialtas - The government

   Bímid cráite - We are tormented

   Ar ndóigh - Of course

   An iomarca brú - Too much pressure

   Idir lámha againn - Undertaking

   An Teastas Sóisearach - The Junior Cert

   Bréan de - Fed up with

   Na léachtaí - The lectures

   Áiféiseach - Ridiculous

   Measúnú leanúnach - Continuous assessment

   I bhfadh Éireann níos fearr - Much better

   Trí mhí saor - Three months off (lit. three months free)

   Deis - Opportunity

   Na meáin chumarsáide - The media

   Na réaltaí teilifíse / ceoil - TV / music stars

   Foirfe - Perfect

   Fíor-thanaí - Very thin

   Aithris a dhéanamh orthu - To copy / imitate

   Easpa féinmhuiníne - Lack of self-confidence

   Neamhoird itheacháin - Eating disorders

   An t-uafás foréigin - Much violence

   Meon na ndaoine óga - Mind of young people

   An fhógraíocht - Advertising

   Lipéid dearthóra - Designer labels

   Ó smacht - Out of control

   Cúlú eacnamaíochta - Economic recession

   Níl pingin rua ag aon duine - Nobody has a penny

   A thuilleadh - Anymore

   Ní ceart go cur le chéile! - Unity is strength!

   I hope this is what you're looking for?

  10. avatar image

   Sarah2014

   thank you so much :)

  11. avatar image

   aoife098

   could i have the essay on robáil banc plz if you wouldnt mind

  12. avatar image

   SryanBruen

   D’éirigh mé as an leaba ar maidin chiúin a bhí ann. Bhí mé préachta leis an bhfuacht. Chuir mé mo chuid éadaí scoile orm. Chuaigh mé go dtí an chistin chun mo bhricfeasta a dhéanamh. D’ith mé aran donn agus calóga arbair. Dhúisigh mo dheartháir i ndeireadh na dála ansin. Gan moille, rith mé go dtí an seomra folctha agus scuab mé mo fhiacla. Tar éis sin, thosaigh mé ag éisteacht le mo iPod agus bhí mé ar mo bhealach chun na scoile.

   Ní ghnáth lá a bhí ann. Bhí na ranganna fada. Áfach, rud amháin suimiúil a tharla ná ghlac mé páirt i ndráma beag. Bhí na haisteoirí eile an-cumasach i mo thuairim. Bhí ionadh an domhain orm. Bhí mo chroí i mo bhéal ar an stáitse. Thug an lucht féachana bualadh bos dúinn. Ba é an lá a barr riamh. Tar éis sin a tharla, bhí scoile thar. Thaistil mé le mo rothar abhaile.

   Go tobann, baineadh geit asam. D’éist mé go gear mar chuala mé gunnaí a scaoil. Chonaic mé na robálaithe ag an mbainc. Bhí mé ag crith le heagla. Ghlaoigh bean an nGardaí ansin. Bhí imníoch orm chuici. Robáil na robálaithe a lán airgid as an mbainc. Luigh mé ansin gan focal asam. Rud eile a rinne na robálaithe a bhí go bhagair siad ar na daoine an mbainc taobh amuigh. Ní raibh gíog ná míog as éinne. Ní raibh fonn orm a throid. Shocraigh mé ansin a bhogadh. Chonaic na robálaithe mé ag dul imithe. Lig mé scread asam. Ba bheag nár thit an t-anam asam leis an scanradh. Lean siad mé timpeall na áite.

   Chonaic na Gardaí na robálaithe. Bhí teannas os cionn an mheáin. Thiomáin na Gardaí ar luas lasrach agus rug siad na robálaithe ansin. Tugadh siad síob chun na cúirte dóibh. Ní raibh an breitheamh sásta agus ní raibh ceachtar an cosite cúirte. Bhí an banc folamh. Mhothaigh gach duine brón don bainc. Shocraíomar ar fad a tabhairt airgid don bainc. Tugadh na robálaithe síob chun na príosúin dóbh ansin buíochas le Dia. Lig mé osna sástachta asam. Bhí an baile sábháilte arís. Cuimhneoidh mé an robáil sin go lá mo bháis.

   Do you want vocabulary / translations of random phrases or words out of this? 'Cause once ya know what you're writing, it is 100% easier to memorize - I know from personal experience.

  13. avatar image

   SryanBruen

   Timpeall na háite*

  14. avatar image

   Carla_parkerr

   Could you do opening and closing phrases for a letter&story please and thank you!

  15. avatar image

   SryanBruen

   Letter phrases I always use! - Always use the same opening and closing paragraphs for your letter!

   Tá súil agam go bhfuil tú i mbarr na sláinte - I hope that you are in the best of health

   Is fada an lá ó chuala mé uait - I haven't heard from you in a while

   Go raibh maith agat as ucht do litir - Thank you for your letter

   Bhí sé ar intinn agam scríobh chugat - I had the intention to write to you

   Ní raibh am agam scríobh go dtí seo - I didn't have time to write until now

   Bhí mé an-ghnóthach - I was very busy

   Fan go gcloise tú mo scéal - Wait 'til you hear my story

   Bhuel níl aon nuacht eile agam - Well I have no more news

   Scríobh litir chugam go luath - Write a letter to me soon

   Ná déan dearmad - Don't forget

   Ná déan moill - Don't delay

   Beidh mé ag tnúth le litir uait roimh i bhfad - I am looking forward to be hearing from you

   Feicfidh mé tú roimh i bhfad - I'll see you shortly

   Tabhair aire duit féin - Look after yourself

   Slán go fóill - Bye for now

  16. avatar image

   SryanBruen

   Story phrases. Most stories, you should start off your story describing your day getting up, going to school, the event happens and close it with saying that it was an experience you will never forget. So to summarise that:

   *P1: Getting up, breakfast, going to school etc

   *P2: At school

   *P3: Event - an accident? a robbery? a party?

   *P4: You are never gonna forget that day and if it is an accident, describe the hospital in this paragraph

   Useful phrases

   Rith mé ar nós na gaoithe - I ran as fast as the wind

   Bhí mo chroí i mo bhéal - My heart was in my mouth

   D'éirigh mé as an leaba ar maidin chiúin a bhí ann - It was a quite morning and I got up out of bed

   Chuir mé mo chuid éadaí scoile orm - I put on my school clothes

   D'ith mé arán donn agus calóga arbair - I ate brown bread and cornflakes (obviously you can change the food if ya like)

   Bhí mé ar mo bhealach chun na scoile - I was on my way to school

   Ní ghnáth lá a bhí ann - It wasn't any normal day

   Ba é an lá a barr riamh - It was the best day ever (lit. the day was on top ever)

   Go tobann, baineadh geit asam - Suddenly, I got a fright

   Bhuail tubaiste orm - Disaster struck me

   Thaistil mé le mo rothar abhaile - I rode my bike home (lit. I travelled with my bike home)

   Luigh mé gan focal asam - I laid out without a word

   Ní raibh fonn orm a throid - I wasn't in the mood to fight

   Lig mé scread asam - I let a roar out of me

   Bhí teannas os cionn an mheáin - Tension was at its highest (lit. Tension was above the average)

   Thiomáin na Gardaí ar luas lasrach - The Gardaí drove at a ferocious pace

   Tugadh _______ dom - I was given

   Cuimhneoidh mé an robáil / timpiste / lá sin go deo - I will remember that robbery / accident / day forever

  17. avatar image

   aoife098

   for the robáil banc could you give me vocab and phrases from this it would help me alot thanks

  18. avatar image

   SryanBruen

   Robáil Banc vocabulary

   Bhí mé peachta leis an bhfuacht - I was frozen with the cold

   Arán donn - Brown bread

   Calóga arbair - Cornflakes

   Dhúisigh mo dheartháir i ndeireadh na dála ansin - My brother finally woke up then

   Rud amháin suimiúil a tharla - One interesting thing that happened

   Ghlac mé páirt i ndráma beag - I took part in a little drama

   Bhí na haisteoirí eile an-cumasach i mo thuairim - The other actors were very talented in my opinion

   Bhí ionadh an domhain orm - I was very surprised

   Stáitse - Stage

   Lucht féachana - Audience

   Bualadh bos - Big clap / standing ovation

   Thar - Over

   Thaistil mé - I travelled

   Go tobann - Suddenly

   D'éist mé go gear - I listened carefully

   Chuala mé gunnaí a scaoil - I heard guns fire

   Na robálaithe - The robbers

   Bhí mé ag crith le heagla - I was shaking with fear

   Ghlaoigh bean na Gardaí ansin - A woman called the Gardaí then

   Bhí imníoch orm chuici - I was anxious of her

   A lán airgid - A lot of money

   Rud eile a rinne na robálaithe a bhí go bhagair siad ar na daoine an mbainc taobh amuigh - Another thing the robbers did was that they threatened the people outside the bank

   Ní raibh gíog ná míog as éinne - There wasn't a sound out of anyone

   Shocraigh mé ansin a bhogadh - I decided then to move

   Chonaic na robálaithe mé ag dul imithe - The robbers saw me going away

   Ba bheag nár thit an t-anam asam leis an scanradh - My soul nearly fell out with a fright

   Lean siad mé timpeall na háite - They followed me around the place

   Teannas - Tension

   Os cionn - Above

   Ar luas lasrach - At a ferocious pace

   Tugadh siad síob chun na cúirte dóibh - They were given a lift to the courts

   Na cúirte - The courts

   Ní raibh an breitheamh sásta - The judge wasn't happy

   Ní raibh ceachtar an coiste cuirte (correct spelling) - Neither was the jury

   Folamh - Empty

   Mhothaigh gach duine brón don bhainc - Everybody felt sorry for the bank

   Shocraíomar ar fad a tabhairt airgid don bhainc - We all decided to give money to the bank

   Tugadh na robálaithe síob chun na príosúin dóibh ansin buíochas le Dia - The robbers were given a lift to prison then thanks be to God

   Lig mé osna sástachta asam - I let out a sigh of happiness

   Bhí an baile sábháilte arís - The town was safe again

   Is this alright?

  19. avatar image

   aoife098

   thanks :) i am really bad at irish

  20. avatar image

   Sarah2014

   *calóga arbhair @aoife098 :)

  21. avatar image

   Sarah2014

   sorry how do you put "i read" and the rest etc "we read" in the aimsir laithreach? is it leaim ? or leim which is I jump? thanks :)

  22. avatar image

   SryanBruen

   I read - Léim

   You / he / she reads - Léann tú / sé / sí

   We read - Léimid

   I jump - Léimim

   You / he / she jumps - Léimeann tú / sé / sí

   We jump - Léimimid

   Hope this clears it up for ya

  23. avatar image

   Sarah2014

   thanks so much

  24. avatar image

   aoife098

   syran bruen do you have an essay on daoine speisialta i mo shaol ?

   does anyone have one on daoine speisialta i mo shaol as i need one badly

  25. avatar image

   SryanBruen

   aoife098 I am very sorry, I don't.

  26. avatar image

   SryanBruen

   My revision books don't have 1 either

  27. avatar image

   aoife098

   its okay any advice on making one ?

  28. avatar image

   SryanBruen

   I have a few phrases you could use though

   Ní raibh mé ábalta aon rud a dhéanamh - I wasn't able to do anything

   Níl cíos, cás ná cathú orm - I haven't a worry in the world

   Bheinn caillte gan mo thuismitheoirí - I would be lost without my parents

   Ceapann go leor daoine - A lot of people think

   Samhlaítear domsa / feictear domsa - It seems to me

   Leis an bhfírinne a rá - To tell the truth

   Is deacair a rá - It's hard to say

   Is iomaí buntáiste a bhaineann le - There are many advantages to

   Is fearr an tsláinte ná na táinte - Health is better than wealth

   Bíonn dhá insint ar scéal - There are two sides to every story

   Is fearr mo chlann ná ór - My family is more valuable than gold

   Bíonn drochubh i ngach ciseán - There's a bad egg in every basket

   Is maith an scéalaí an aimsir - Only time will tell

   Aithníonn ciaróg ciaróg eile - It takes one to know one

  29. avatar image

   SryanBruen

   Is fearr liom ag dul an scéal, áfach. An dtuigeann tú mé? Tá súil agam go dtuigeann tú seo.

  30. avatar image

   SryanBruen

   OOPS

   Is fearr liom ag déanamh an scéal, áfach!

   Gáire amach os ard!

  31. avatar image

   aoife098

   could you translate the tipiste letter and ghaeltacht letter plz if you wouldnt mind

  32. avatar image

   SryanBruen

   3 Yellow Road

   Baldoyle

   Dublin

   3 July 2016

   Dear Eoin,

   I hope that you are in the best of health. I haven't heard from you in a while. Thank you for your letter. I had the intention to write to you. I didn't have time to write until now. I was very busy. Wait 'til you hear my story.

   I remember that day because it was yesterday. I was on my way to school last week. The sun was splitting the stones. I was cycling as fast as the wind. Suddenly, a surprised took place. A car hit me. He knocked me down. I was lying on the ground bleeding badly. The ambulance came without delay. I was in horrible pain. I am in the hospital now. The nurses are very friendly. They put a big bandage on me. I will be back at school next week.

   Well I have no more news. Write a letter to me soon. Don't forget. Don't delay. I will be looking forward to your letter. I will see you shortly. Take care of yourself. Goodbye for now.

   Is mise, do chara

   Seán

  33. avatar image

   SryanBruen

   Your friend,

   Seán *

  34. avatar image

   SryanBruen

   3 Yellow Road

   Baldoyle

   Dublin

   3 July 2016

   Dear Eoin,

   I hope that you are in the best of health. I haven't heard from you in a while. Thank you for your letter. I had the intention to write to you. I didn't have time to write until now. I was very busy. Wait 'til you hear my story.

   We have classes every morning. We have games every afternoon. We have a ceilí every night. I love the place. The woman of the house is very generous and friendly. My Irish is improving. The crack is great. The cooking is tasty. I have a lot of new friends now. I would love to come back here next year. I go swimming in the cold sea everyday. I am taking part in a drama.

   Well I have no more news. Write a letter to me soon. Don't forget. Don't delay. I will be looking forward to your letter. I will see you shortly. Take care of yourself. Goodbye for now.

   Your friend,

   Seán

  35. avatar image

   SryanBruen

   Like some of the letters ya see in revision books are ridiculously long. Keep your sentences short and simple as well as your paragraphs, you get full marks for these, TRUST ME.

  36. avatar image

   aoife098

   thanks so much

  37. avatar image

   aoife098

   could you translate this for me ; these are the reasons on why my parents are the special people in my life , i love them and couldnt live without them; into irish please its urgent

  38. avatar image

   SryanBruen

   Is iad seo na cúiseanna ar cén fáth mo thuismitheoirí go bhfuil an daoine speisialta i mo shaol, tá grá agam dúinn agus ní fheadfainn gan dúinn - not 100% accurate, but take the shot if ya like!

  39. avatar image

   SryanBruen

   go bhfuil na daoine speisialta*

  40. avatar image

   SryanBruen

   Oh wait, ní fhéadfainn a mhair gan dúinn

  41. avatar image

   Karl_2143

   Could you do up a story about 'Me fein agus mo chara ag siopadoireacht'.

  42. avatar image

   Hordgeheg

   Could you write a letter about the new house/area?

  43. avatar image

   SryanBruen

   3 Bóthar Buí

   Baile Dúill

   Baile Átha Cliath

   3 Iúil 2016

   A Eoin,

   Tá súil agam go bhfuil tú i mbarr na sláinte. Is fada an lá ó chuala mé uait. Go raibh maith agat as ucht do litir. Bhí sé ar intinn agam scríobh chugat. Ní raibh am agam scríobh go dtí seo. Bhí mé an-ghnóthach. Fan go cloise tú mo scéal.

   Bhog mé go gceantar nua. Tá mé i mo chónaí i dteach leathscoite i mbruachbhaile beag. Is suíomh álainn é. Tá na comharsana cairdiúil. Tá cúlgháirdín mór agam ach gan aon gháirdín tosaigh. Tá na bláthanna faoi bhláth. Tá mo mheánscoil nua go deas. Faoi láthair, tá mé ag déanamh an Teastas Shóisearaigh. Is maith liom Tíreolaíocht agus Matamaitic ach is fuath liom Reiligiúin agus go háirithe Eolaíocht. Ceapaim go bhfuil sé an-leadránach. Tá an príomhoide an-dian. Seinnim an giotár agus an pianó ar scoil.

   Bhuel níl aon nuacht eile agam. Scríobh litir chugam go luath. Ná déan dearmad. Ná déan moill. Beidh mé ag tnúth le litir uait roimh i bhfad. Feicfidh mé tú roimh i bhfad. Tabhair aire duit féin. Slán go fóill.

   Is mise, do chara

   Seán

  44. avatar image

   Sarah2014

   NEED HELP ASAP!!!! could you please translate:

   this is a story about Sean getting into difficulty/getting into trouble in the water

   thanks

  45. avatar image

   SryanBruen

   Is é an scéal seo (ag fáil deacracht isteach a Sheán) / ag fáil i dtrioblóid san uisce. < My shot at it!

  46. avatar image

   Sarah2014

   thanks so much

  47. avatar image

   SryanBruen

   Karl_2143

   For me to write one, I need a basic plot. Like divide your plot into 3-5 paragraphs, then I'll see what I can do.

  48. avatar image

   SryanBruen

   well Karl_2143

  49. avatar image

   Ckeane

   Hey, if you are able to could you send the sample answers for Subh Milis and An t-ózón?

  50. avatar image

   Ckeane

   Oh nevermind, I just found them in one of your other threads. You are very helpful! thanks :)

  51. avatar image

   SryanBruen

   I have a new scéal called "Bhuaigh Ceolchoirm Ticéidí" (Topic) but actually titled by me as "Bhí an tÁdh Liom" (The Luck was With Me). If anybody wants it, I can post it no problem?

  52. avatar image

   Sarah2014

   ok sure thanks :)

  53. avatar image

   SryanBruen

   Cuimhním go maith ar an lá sin. Bhí rith an ráis liom an lá sin. Maidin dorcha a bhí ann. Ní fios go baileach cén t-am a dhúisigh mé. D’éirigh mé as an leaba. Bhí mé préachta leis an bhfuacht. Chuir mé mo chuid éadaí scoile orm. Chuaigh mé go dtí an chistin chun mo bhricfeasta a dhéanamh. D’ith mé arán donn agus calóga arbhair. Dhúisigh mo dheartháir i ndeireadh na dála ansin. Gan moille, rith mé go dtí an seomra folctha agus scuab mé mo fhiacla. Tar éis sin, thosaigh mé ag éisteacht le mo iPod agus bhí mé ar mo bhealach chun na scoile.

   Sroich mé ar scoil. Bhí an-craic agam le mo chairde. Bhí na muinteoirí an-dian áfach agus bhí mé beagnach i dtriobláid. Bhí ionadh an domhain orm ar na rudaí a tharla níos déanaí. Bhí comórtas ar siúl sa halla scoile. Bhí neart duiseanna le buaite. Bhí mo chroí i mo bhéal. Bhí mé ar bharr an domhain le háthas mar bhuaigh mé an chéad duis. Bhuaigh mé dhá ticéid don cheolchoirm an The Script. Is fearr liom an The Script agus tá grá agam dóibh. Bhí an ceolchoirm ar siúl an oíche a leanas.

   Chuaigh mé abhaile i ndiaidh na scoile. Bhí mo chroí ag preabadh i mo chliabh mar bhí an-áthas orm. Thug mo mháthair roinnt airgid dom mar theastaigh uaim cuimhneacháin a cheannach. Bhí mé go fírinneach gan focal. Bhí mé ar mo bhealach go dtí an cheolchoirm ansin. Thug m’athair síob dom. Nuair a sroich mé ag an gceolchoirm, bhí go leor daoine taobh amuigh an 3 airéine.

   Áfach, sroich mé in am an The Script a fheiceáil. Lig mé osna sástachta asam. D’éist mé go gear ag seinm dóibh. Sheinn siad go hiontach. Chan mé in éineacht libh. Bhí gach duine ag canadh in ard a gcinn agus a ngutha. Ba é an oíche a barr riamh. Ní raibh mé ag iarraidh a deireadh é. Cuimhneoidh mé an lá sin go deo. Ní dhéanfaidh mé dearmad an eachtra sin.

  54. avatar image

   SryanBruen

   Need any specific translations that you find confusing?

  55. avatar image

   SryanBruen

   I have a new litir also based on "Cheannaigh tú albam ceoil"

   Anybody want it?

  56. avatar image

   SryanBruen

   BUMP

  57. avatar image

   SryanBruen

   Tá scéal nua agus dhá litir agam má teastaíonn ó aon duine an scéal agus litreacha.

  58. avatar image

   SryanBruen

   Scéal

   *Oíche na Stoirm Móire

   Litreacha

   *Ag bualadh le duine cáiliúil

   *Ghaeltacht (leagan nua) (new version)

   Does anybody want them?

  59. avatar image

   Cathal_8908

   The start I use is:

   A Liam, a chara

   Conas atá tú? Tá siúl agaim go bhfuil to go maith. Táim i mbarr na sláinte. An bhfuil aon scéal agat? Tá a lán nuachta agam. Fan go gcloise tú!

  60. avatar image

   SryanBruen

   Anybody want them ^ ?

  61. avatar image

   Aoibhin.

   are those topics above the only letters that will come up or that have come up

  62. avatar image

   SryanBruen

   Aoibhin there are plenty of choices that have come up. These are just the letters I have done

   *Timpiste

   *An t-Ospidéal

   *Dráma san Amharclann

   *An Ghaeltacht

   *Teach agus ceantar nua

   *Cuireadh

   *Saoire thar lear

   *Ócáid spéisialta

   *Ag bualadh le duine cáiliúil

   *Ghaeltacht (leagan nua) (new version)

   *Cheannaigh tú albam ceoil

  63. avatar image

   SryanBruen

   I also have another two new letters

   *Cluiche ríomhaire

   *Comórtas tallainne

  64. avatar image

   diyalsjdjldam

   SryanBruen I was wondering if you ave a sample story on samplacha2 p1 part (ii)

   Thanks in advance

  65. avatar image

   SryanBruen

   Sorry I don't know what you mean by "Samplacha2 p1 part (ii)".

  66. avatar image

   diyalsjdjldam

   sorry its "dean cur sios ar eachtra a tharla nuair a bhi tu fein agus do rang amuigh ag siul sna sleibhte"

  67. avatar image

   SryanBruen

   Cuimhním go maith ar an lá sin. Bhí rith an ráis liom an lá sin. Maidin dorcha a bhí ann. Ní fios go baileach cén t-am a dhúisigh mé. D’éirigh mé as an leaba. Bhí mé préachta leis an bhfuacht. Chuir mé mo chuid éadaí scoile orm. Chuaigh mé go dtí an chistin chun mo bhricfeasta a dhéanamh. D’ith mé arán donn agus calóga arbhair. Dhúisigh mo dheartháir i ndeireadh na dála ansin. Gan moille, rith mé go dtí an seomra folctha agus scuab mé mo fhiacla. Tar éis sin, thosaigh mé ag éisteacht le mo iPod agus bhí mé ar mo bhealach chun na scoile.

   Bhí mé ag dul go dtí na sléibhte ar thuas le mo rang. Bhí sceitimíní orm. Ach is maith an scéalaí an aimsir cad a tharlóidh sa scéal seo. Thug mé roinnt airgid liom.

   Nuair a sroicheamar ag na sléibhte, bhí an ghrian ag scoilteadh na gcloch. Lig mé osna sástachta asam. D'fhéachamar ag an amharc deas ar bharr na sléibhte. Go tobann, bhuail tubaiste orm. I bpreabadh na súl, shleamhnaigh mé agus ghortaigh mé mo ghlúin. Bhí sé ag cur fola agus lig mé scread asam. Ní chreidfainn cad a tharla. Chuir mo mhúinteoir fios ar an t-otharcharr.

   Tháinig an otharcharr go luath. Cuireadh mé ar shínteán. Tógadh mé go dtí an Roinn Timpiste agus Éigeandála ag an am céanna bhí mé gan aithne gan urlabhra i bpian uafásach. Rinne an dochtúir scrúdú orm. Thug sé bindealán dom. Nuair a chuala mo thuismitheoirí céard a tharla, tháinig siad a fheiceáil dom. D'inis mé an scéal dóibh. Bhí ionadh an domhain orthu. Dúirt an dochtúir gur fhág mé an t-ospidéal dhá lá níos déanaí. Ní dhéanfaidh mé dearmad ar an lá sin go deo.

   I created this today for you, I hope it's okay and easy to understand.

  68. avatar image

   SryanBruen

   If your writing is big, you can make this look like a large enough story.

  69. avatar image

   diyalsjdjldam

   thanks soo much

  70. avatar image

   diyalsjdjldam

   if u don't mind can you also give the translation of it

  71. avatar image

   SryanBruen

   I remember that day well. My luck was in that day. It was a dark morning. I didn't know what time it was exactly when I woke up. I got up out of bed. I was frozen with the cold. I put my school clothes on. I went to the kitchen to make my breakfast. I ate brown bread and cornflakes. My brother finally woke up then. Without delay, I ran to the bathroom to brush my teeth. After that, I started listening to my iPod and I was on my way to school.

   I was going on a trip to the mountains. I was excited. But only time will tell what happens in this story. I brought some money with me.

   When we arrived at the mountains, the sun was splitting the stones. I let out a sigh of happiness. We looked at the nice view at the top of the mountains. Suddenly, disaster struck. In the blink of an eye, I slipped and I hurt my knee. It was bleeding and I screamed in agony. I couldn't believe what happened. My teacher called an ambulance.

   The ambulance came soon. I was put on a stretcher. I was taken to the A&E unit whilst I was unconscious in splitting pain. The doctor examined me. He gave me a bandage. When my parents heard what happened, they rushed over to see me. I told them the story. They were very shocked. The doctor said that I would be out of hospital two days later. I will never forget that day.

   Easy enough?

  72. avatar image

   diyalsjdjldam

   yes thank you very much

  73. avatar image

   diyalsjdjldam

   do you have the answers for junior cert irish leamhtuiscint SEC samplach P1 pg 95 in the exam papers

  74. avatar image

   SryanBruen

   I don't have my exam papers with me, they're in school I'm afraid. What samplach is it and I may find it online.

  75. avatar image

   diyalsjdjldam

   do u have a sample letter fo this

   Tá tú ar do laethanta saoire i dtír iasachta. Scríobh litir chuig do chara ag insint dó/di faoin tír

   ina bhfuil tú.

   I do litir luaigh

    dhá phointe eolais i dtaobh na tíre ina bhfuil tú

    dhá phointe eolais i dtaobh na rudaí atá déanta agat ó shroich tú an tír ina bhfuil tú

    pointe amháin eile faoi rud éigin nár thaitin leat faoin tír ina bhfuil tú.

  76. avatar image

   SryanBruen

   3 Bóthar Buí

   Baile Dúill

   Baile Átha Cliath

   3 Iúil 2016

   A Eoin,

   Tá súil agam go bhfuil tú i mbarr na sláinte. Is fada an lá ó chuala mé uait. Go raibh maith agat as ucht do litir. Bhí sé ar intinn agam scríobh chugat. Ní raibh am agam scríobh go dtí seo. Bhí mé an-ghnóthach. Fan go cloise tú mo scéal.

   Tá mé ar laethanta saoire sa Spáinn. Tá an ghrian ag scoilteadh na gcloch. Tá an teocht an-ard. Tá sé chomh te le hoigheann. Tá an tírdhreach dochreidte. Táim griandóite, chomh dearg le tráta. Tá a lán áiseanna anseo. Téim go dtí an trá gach lá ach tá sé dubh le daoine ag an trá. Téim go dtí an páirc spraoi freisin. Tá sé an-craic. Thaitin ag bheith sa tír liom. Thiocfainn aráis anseo an bhliain seo chugainn. B'fhéidir go dtiocfaidh tú liom ansin? Tá súil agam go dtiocfaidh tú.

   Bhuel níl aon nuacht eile agam. Scríobh litir chugam go luath. Ná déan dearmad. Ná déan moill. Beidh mé ag tnúth le litir uait roimh i bhfad. Feicfidh mé tú roimh i bhfad. Tabhair aire duit féin. Slán go fóill.

   Is mise, do chara

   Seán

  77. avatar image

   Aoife_9776

   What would be a good story to do for something funny at school. I saw it in the exam papers and I had no idea what to write

  78. avatar image

   SryanBruen

   A stand up comedy show?

  79. avatar image

   SryanBruen

   P1: Getting up, getting ready for school.

   P2: Describe your day in school.

   P3: Getting ready for the show (so you could say what you're wearing, who was bringing you to the show etc)

   P4: Describe your performance of stand up comedy on stage and state that you will never forget it.

   A good phrase for the closing would be

   Ba é an oíche a barr riamh - It was the best night ever

  80. avatar image

   Aoife_9776

   Thanks! I was thinking something like you fell over in the middle of the school dance or something but then I thought it wasnt really that funny lol.

  81. avatar image

   SryanBruen

   Here ya go seanyboy

  82. avatar image

   Aoife_9776

   ?

  83. avatar image

   SryanBruen

   seanyboy was looking for scéalta

  84. avatar image

   Aoife_9776

   Oh

  85. avatar image

   SryanBruen

   Another scéal now available:

   *Iontas! Tubaiste! (Ag an gcluiche)

  86. avatar image

   Mason

   Thanks dude, did you write these yourself or get them from your book?

  87. avatar image

   SryanBruen

   Did them myself. They're all corrected.

  88. avatar image

   Mattmoo

   Any tips or phrases for an essay on mo àit duchais? ??

  89. avatar image

   SryanBruen

   For phrases (on all sorts of writing), you can check the Irish Phrases thread by me.

  90. avatar image

   Mattmoo

   Thanks again for the help

  91. avatar image

   Aoife_9776

   Link to the phrases thread?

  92. avatar image

   Mattmoo

   https://www.studyclix.ie/Discuss/Junior-Cert-Irish/irish-phrases

  93. avatar image

   Aoife_9776

   Thanks!

  94. avatar image

   fidempseyx

   Letter on An Ghaeltacht please!

  95. avatar image

   SryanBruen

   fidempseyx what the new version? (since the original is posted already here)

  96. avatar image

   fidempseyx

   Yes please

  97. avatar image

   SryanBruen

   3 Bóthar Buí

   Baile Dúill

   Baile Átha Cliath

   25 Feabhra 2016

   A Eoin,

   Tá súil agam go bhfuil tú i mbarr na sláinte. Is fada an lá ó chuala mé uait. Go raibh maith agat as ucht do litir. Bhí sé ar intinn agam scríobh chugat. Ní raibh am agam scríobh go dtí seo. Bhí mé an-ghnóthach. Fan go gcloise tú mo scéal.

   D'fhreastail mé ar choláiste samhradh sa Ghaeltacht i gcontae Maigh Eo. Bhuail mé le cara nua. Saoirse is ainm di. Bhí an-craic againn. Bhí ranganna againn gach maidin. Bhí cluiche againn gach tráthnóna. D'imríomar cluiche peile agus iománaíocht. Bhí linn snámha acu agus mar sin fuaireamar seans snámh gach lá. Is aoibhinn liom ag snámh. Bhí bean an tí go deas agus cneasta. Bhí a cócaireacht go blásta. D'ullmhaigh sí béalta dúinn gach lá. Nuair a tháinig mé abhaile, chleachtaigh mé ag labhairt Gaeilge gach lá. Tá feabhas ag teacht ar mo chuid Ghaeilge. Beidh mé ar áis sa Ghaeltacht an samhradh seo chugainn mar tá grá agam don áit.

   Bhuel níl aon nuacht eile agam. Scríobh litir chugam go luath. Ná déan dearmad. Ná déan moill. Beidh mé ag tnúth le litir uait roimh i bhfad. Feicfidh mé tú roimh i bhfad. Tabhair aire duit féin. Slán go fóill.

   Is mise, do chara

   Séan

  98. avatar image

   SryanBruen

   This was the exact letter I did for my mock and I got 30/30 marks.

  99. avatar image

   fidempseyx

   Grand thanks very much!

  100. avatar image

   fidempseyx

   Grand thanks very much!

  101. avatar image

   diyalsjdjldam

   hi was wondering if u have a really good story on robail and can u also translate it for me aswell

  102. avatar image

   SryanBruen

   diyalsjdjldam, I already posted one above but I will have a new robáil scéal tomorrow when it's corrected. I had to write one for today's homework.

  103. avatar image

   SryanBruen

   diyalsjdjldam, I already posted one above but I will have a new robáil scéal tomorrow when it's corrected. I had to write one for today's homework.

  104. avatar image

   Nw.danville

   Hi is there any chance of you doing "eachtra a tharla dom nuair a bhí mé féin agus mo chara ag siopadóireacht" and could you possibly centre it around a robbery? :)

  105. avatar image

   SryanBruen

   That's actually the one this new scéal is based off hahaha - coincidental.

  106. avatar image

   Mattmoo

   SyranBruen any chance of a story with the phrase "Ní dhéanfaidh mé dearmad go deo ar an Oíche Shamhna sin

  107. avatar image

   SryanBruen

   I will write one for you Mattmoo. Plus I'll be posting that scéal tomorrow Nw.danville and diyalsjdjldam. He didn't correct it today because he decided to let us have a day off normal class. Instead, we got to use the computers and do an Irish quiz against each other (all of my class). I hope you understand why I can't post it tonight?

  108. avatar image

   Mattmoo

   Thanks appreciate the help. Irish isn't my best subject but if you need help with any other subject let me know.

  109. avatar image

   SryanBruen

   Here's the scéal Nw.danville and diyalsjdjldam

   "Ó bun go bharr" - From top to bottom

   Cuimhním go maith ar an lá sin. Maidin dorcha a bhí ann. Ní fios go baileach cén t-am a dhúisigh mé. D'éirigh mé as an leaba. Bhí mé préachta leis an bhfuacht. Bhí mé ag tnúth le dul ag siopadóireacht le mo chara, Eoin. Chuaigh mé go dtí an chistin chun mo bhricfeasta a ullmhú. D'ith mé arán donn agus pancóga. Gan moille, rith mé go dtí an seomra folctha agus scuab mé mo fhiacla. Tar éis sin, thosaigh mé ag éisteacht le mo iPod agus thóg mé an bhus go dtí an t-ionad siopadóireachta.

   Nuair a bhí mé san ionad siopadóireacht, chuaigh mé isteach sa Lifestyle Sports. Bhuail mé le mo chara Eoin ann. Thosaigh Eoin agus mé féin ag cur roinnt éadaí éagsúla orainn. Bheartaigh mé an éadaí a cheannach ina dhiaidh tamaill. Cheannaigh mé an éadaí mar bhí mé ag iarraidh roinnt cinn nua. Áfach, nuair a cheap mé go raibh gach rud foirfe, baineadh geit asam.

   D'éist mé go gear agus chuala mé gunnaí a scaoileadh. Chuaigh mé as an siopa cad a tharla a fheiceáil. Bhí sé robáil. Bhagair na robálaithe an siopadóir. Theastaigh uathu an t-airgead go raibh sa clár an siopa. Ní raibh gíog ná míog as éinne. Thosaigh na robálaithe ag bagairt gach duine go luath. Sheas gach duine in eagla. Nuair a tháinig siad dom, bhí mé ag crith le heagla agus chuaigh mé ar mo sheachaint ansin. Lean siad mé timpeall na háite. Ghlaoigh duine éigin ar na Gardaí dom. Bhí m'aghaidh chomh dearg le tráta mar lig mé scread asam.

   Sroich na Gardaí go luath. Lig mé osna faoiseamh asam. Tugadh na robálaithe go cúirt. Ní raibh an breitheamh sásta agus ní raibh ceachtar an coiste cuirte. Bhí na robálaithe go soiléir ciontach. Tugadh na robálaithe go priosúin. Bhí an baile sábháilte arís. Ní dhéanfaidh mé dearmad an lá sin. Chuaigh na rudaí ó bun go bharr!

  110. avatar image

   Nw.danville

   Thanks so much for that :) you dont happen to have the following scéal?

   Ceap sceál a mbeadh an giota seo thíos oiriúnach mar thús leis: "Ghlaoigh bainisteoir na foirne i leataobh orm.............."

  111. avatar image

   SryanBruen

   Here's the English translation diyalsjdjldam

   I remember that day well. It was a dark morning. I didn't know what time it was exactly when I woke up. I got up out of bed. I was frozen with the cold. I was looking forward to shopping with my friend, Eoin. I went to the kitchen to prepare my breakfast. I ate brown bread and pancakes. Without delay, I ran to the bathroom to brush my teeth. After that, I started listening to my iPod and I took the bus to the shopping centre.

   When I was in the shopping centre, I went into Lifestyle Sports. I met my friend Eoin here. Me and Eoin started trying some different clothes on. I decided to buy the clothes after a while. I bought the clothes because I wanted some new ones. However, when I thought that everything was perfect, I got a fright.

   I listened carefully and I heard guns fire. I went out of the shop to see what had happened. It was a robbery. The robbers threatened the shopkeeper. They wanted the money that the shop had. There wasn't a sound out of anyone. The robbers started threatening the people soon. Everybody stood in fear. When they came for me, I was shaking with fear and I went on the run then. They followed me around the place. Somebody called the Gardaí for me. My face was as red as a tomato because I let a roar out of me.

   The Gardaí arrived soon. I was relieved. The robbers were brought to court. The judge wasn't happy and neither was the jury. The robbers were clearly guilty. The robbers were taken to prison. The town was safe again. I will never forget that day. The things went from top to bottom!

  112. avatar image

   SryanBruen

   Here ya go Mattmoo

   Cuimhním go maith ar an Oíche Shamhna sin. Bhí rith an ráis liom an lá sin. Maidin dorcha a bhí ann. Ní fios go baileach cén t-am a dhúisigh mé. D’éirigh mé as an leaba. Bhí mé préachta leis an bhfuacht. Chuir mé mo chuid éadaí scoile orm. Chuaigh mé go dtí an chistin chun mo bhricfeasta a ullmhú. D’ith mé arán donn agus pancóga. Dhúisigh mo dheartháir i ndeireadh na dála ansin. Gan moille, rith mé go dtí an seomra folctha agus scuab mé mo fhiacla. Tar éis sin, thosaigh mé ag éisteacht le mo iPod agus bhí mé ar mo bhealach chun na scoile.

   Bhí an-craic agam ar scoil. Lá éadaí a bhí ann. Chaith mé éadaí creatlach taibhsiúil. Thaitin na sosanna le mo chairde agus mé féin. Bhí an spraoi ag tosú ach. Bhí mé ag dul go cóisir i ndiaidh na scoile. Bhí mé ag tnúth le cóisir.

   Nuair a bhí an scoil críochnaithe, chuaigh mé abhaile. Bhí mé ag réitheach don chóisir.

   ^ I will continue this (sorry I have to restart my computer).

  113. avatar image

   Mattmoo

   How long do you think it will be before you finish the rest of the story

  114. avatar image

   SryanBruen

   Cuimhním go maith ar an Oíche Shamhna sin. Bhí rith an ráis liom an lá sin. Maidin dorcha a bhí ann. Ní fios go baileach cén t-am a dhúisigh mé. D’éirigh mé as an leaba. Bhí mé préachta leis an bhfuacht. Chuir mé mo chuid éadaí scoile orm. Chuaigh mé go dtí an chistin chun mo bhricfeasta a ullmhú. D’ith mé arán donn agus pancóga. Dhúisigh mo dheartháir i ndeireadh na dála ansin. Gan moille, rith mé go dtí an seomra folctha agus scuab mé mo fhiacla. Tar éis sin, thosaigh mé ag éisteacht le mo iPod agus bhí mé ar mo bhealach chun na scoile.

   Bhí an-craic agam ar scoil. Lá éadaí a bhí ann. Chaith mé éadaí creatlach taibhsiúil. Thaitin na sosanna le mo chairde agus mé féin. Bhí an spraoi ag tosú ach. Bhí mé ag dul go cóisir i ndiaidh na scoile. Bhí mé ag tnúth le cóisir.

   Nuair a bhí an scoil críochnaithe, chuaigh mé abhaile. Bhí mé ag réitheach don chóisir. Bhí mé ag caitheamh m'éadaí an Oíche Shamhna arís. Bhí grá agam don éadaí mar chuir eagla ar gach duine.

   Bhí mé ag an gcóisir go luath. Bhí gach mo chairde ann. Bhí gach duine ag baint taitnimh as an gcóisir. Bhí atmaisféar iontach ann. Bhí mé as anáil tar éis a bheith ag damhsa le mo chailín. Ní raibh orm bob nó bia a imirt mar bhí milseáin ag an gcóisir ann.

   Thug mé mo chairde as an dteach. Bhí ionadh an domhain orthu nuair a bhaineadh geit astu. Chuir mo Dhaid eagla ar mo chairde agus bhí eagla orm le fírinne freisin. Bhí sé Oíche Shamhna nach ndéanfaidh mé dearmad go deo.

  115. avatar image

   Nw.danville

   Thanks so much for that :) you dont happen to have the following scéal?

   Ceap sceál a mbeadh an giota seo thíos oiriúnach mar thús leis: "Ghlaoigh bainisteoir na foirne i leataobh orm.............."

  116. avatar image

   SryanBruen

   Nw.danville, please do not re-post. I am working on it.

  117. avatar image

   alexoconnor6

   I have essays on a choisir- party

   Cheolchoirm- concert

   chluiche- match

   SyranBruen do you think this would be sufficient

  118. avatar image

   fidempseyx

   You don't by any chance have the letter for an t-Ospidéal still SyranBruen?

  119. avatar image

   SryanBruen

   3 Bóthar Buí

   Baile Dúill

   Baile Átha Cliath

   3 Iúil 2016

   A Eoin,

   Tá súil agam go bhfuil tú i mbarr na sláinte. Is fada an lá ó chuala mé uait. Go raibh maith agat as ucht do litir. Bhí sé ar intinn agam scríobh chugat. Ní raibh am agam scríobh go dtí seo. Bhí mé an-ghnóthach. Fan go gcloise tú mo scéal.

   Tá mé san ospidéal anois faraor. Bhí timpiste agam cúpla lá ó shin. Leag carr mé gan rabhadh. Bhris mé mo chos agus ghortaigh mé mo cheann. Tá mé i mbarda deas buíochas le Dia. Tá na hothair eile an-chairdiúil. Is maith liom an bia mar tá sé blásta. Bhí an pian i mo chos uafásach. Thug an banaltra instealladh dom don phian. Tógaim piollaí agus leigheas dhá uair in aghaidh an lae. Beidh orm siúl le maidí croise ar feadh seachtaine. Tá biseach ag teacht orm in aghaidh an lae. Tá atmaisféar deas cairdiúil sa bharda. Scrúdaigh an dochtúir mo chos agus dúirt sé go raibh sé briste. Tá mé ag tnúth le dul abhaile. Beidh mé ag filleadh ar scoil i gceann coicíse.

   Bhuel níl aon nuacht eile agam. Scríobh litir chugam go luath. Ná déan dearmad. Ná déan moill. Beidh mé ag tnúth le litir uait roimh i bhfad. Feicfidh mé tú roimh i bhfad. Tabhair aire duit féin. Slán go fóill.

   Is mise, do chara

   Seán

  120. avatar image

   Mattmoo

   Sorry for not replying was away thanks for the story

  121. avatar image

   Mattmoo

   Could you translate into English please

  122. avatar image

   SryanBruen

   Alexoconnor what are the events in them? Like the scéalta that I have done so far are

   - Timpiste ag ceolchoirm

   - Ticéid a bhuaigh mé faoi cheolchoirm

   - Robáil banc

   - Timpiste ag cluiche

   - Timpiste ar oíche na stoirm móire

   (Not counting the ones I wrote specifically for people here)

   So my events of my scéalta are

   Timpiste - 3 stories

   Ticéid a bhuaigh mé - 1 story

   Robáil banc - 1 story

  123. avatar image

   SryanBruen

   Or is the event actually those? i.e. you just describe a brilliant party you went to, a brilliant game you did?

  124. avatar image

   SryanBruen

   I remember that Halloween well. My luck was in that day. It was a dark morning. I didn't know what time it was exactly when I woke up. I got up out of bed. I was frozen with the cold. I put my school clothes on. I went to the kitchen to prepare my breakfast. I ate brown bread and pancakes. My brother finally woke up then. Without delay, I ran to the bathroom to brush my teeth. After that, I started listening to my iPod and I was on my way to school.

   I had great fun in school. It was Costume Day. I wore my spooky skeleton costume. My friends and I enjoyed the breaks. The fun was only starting though. I was going to a party after school. I was looking forward to the party.

   When school was over, I went home. I was getting ready for the party. I wore my Halloween costume again. I loved the costume because it scared people.

   I was at the party soon. All my friends were there. Everybody was enjoying the party. There was a wonderful atmosphere at it. I was exhausted after dancing with my girlfriend. I didn't have to go trick or treating because sweets were already at the party.

   I brought my friends out of the house. They were really surprised when they got a fright. My dad scared my friends and I was scared to be honest too. It was a Halloween that I will never forget.

  125. avatar image

   SryanBruen

   There ya go Mattmoo. I hope it's an easy scéal for you to understand.

  126. avatar image

   Nw.danville

   Sorry about the repost I am not very good at technology due to my condition. I understand you are working on it, sorry

  127. avatar image

   Nw.danville

   Could I have your new scéal Iontas! tubaiste! (Ag an gcluiche) thanks in advance and that story about the robbery was extremely helpful. Irish isn't exactly my strong point 😅

  128. avatar image

   mariewh

   Hey! Is there any chance of me seeing that scéal Iontas! Tubaiste! (Ag an gcluiche) too? Thanks in advance!

  129. avatar image

   SryanBruen

   Nw.danville the scéal is taking some time (for the one you said above your recent post) as it is quite tricky actually.

   Here's the Iontas! Tubaiste! (Ag an gcluiche) scéal for you both anyway.

   Cuimhním go maith ar an lá sin. Maidin dorcha a bhí ann. Ní fios go baileach cén t-am a dhúisigh mé. D'éirigh mé as an leaba. Bhí mé préachta leis an bhfuacht. Ní raibh scoil agam an lá sin mar bhí mé ag imirt cluiche don scoil. Chuir mé mo chuid éadaí spórt orm. Chuaigh mé go dtí an chistin chun mo bhricfeasta a ullmhú. D'ith mé arán donn agus pancóga. Dhúisigh mo dheartháir i ndeireadh na dála ansin. Bhí sé ag imirt don scoil freisin. Gan moille, rith mé go dtí an seomra folctha agus scuab mé mo fhiacla. Tar éis sin, thosaigh mé ag éisteacht le mo iPod agus fuair mé ar an mbus go dtí an cluiche.

   Nuair a bhí mé ag imirt an cluiche, bhí an aimsir foirfe. Bhí sé an-te mar bhí an ghrian ag scoilteadh na gcloch. Ní raibh scamall sa spéir gheal ghorm. Thug na daoine bualadh bos dúinn. Lig mé osna sástachta asam. Áfach, nuair a cheap mé go raibh gach rud foirfe, bhuail tubaiste orm.

   Go tobann, baineadh geit asam. Sheas duine éigin ar mo chos. Bhí mo chos brúite go dona. Bhí mé ag scoilteadh le bpian ansin. Bhí mé in umar na haimléise. Luigh mé i lár na páirce leis an bpian. Thit mé gan aithne gan urlabhra ar feadh tamaill. Bhí ionad an domhain ar gach duine cad a tharla.

   Chuir duine éigin fios ar an otharcharr dom. Shroich an otharcharr ina dhiaidh tamaill. Dúradh liom go gcuireadh mé ar shínteáin ina dhiaidh. Bhí mé tugtha go dtí an t-ospidéal. Tógadh mé go dtí an Roinn Timpiste agus Éigeandála.

   Rinne an dochtúir scrúdú orm. Tar éis dom bheith gan aithne gan urlabhra ar feadh tamaill, d'oscail mé mo shúile go faiteach agus tháinig fuar allais amach tríom. Bhí na hothair eile an-chairdiúil agus bhí na dochtúirí cairdiúil freisin. Táim fós i bpian ach tá biseach ag teacht orm lá i ndiadh. Tá mé ag tnúth le dul abhaile ar ais go luath. Ní dhéanfaidh mé dearmad go deo ar an lá sin.

  130. avatar image

   SryanBruen

   A common mistake that I have made in my scéalta is my spelling of Sroich. I meant to put it has "Shroich" sorry - I fixed it in this scéal above but it goes for all other scéalta.

  131. avatar image

   SryanBruen

   I have a new scéal now available

   Ní raibh cuma ná caoi ar an gcóisir

  132. avatar image

   Shona_1720

   Do you have one for 'Daoine speisialta I mo shaol' but not on the parents?

  133. avatar image

   SryanBruen

   Then who do I do one on Shona? Your best friends?

  134. avatar image

   Aoife_9776

   Hey Sryan. Do you have any good phrases to put into that Stand up comedy essay? I tried writing it (I didn't look at the plan you gave me when I was writing) but it was a bit of a fail. I'm going to try it again so what phrases would be interesting in it?

  135. avatar image

   Roisn

   Hey does anyone know the themes for the studied poetry for this years mock?

  136. avatar image

   SryanBruen

   DO NOT POST OFF-TOPIC STUFF please!!!! I have said it many times, I shouldn't have to say so again. (Referring to Roisn)

  137. avatar image

   Cathal_8908

   Can I please get the cheolchoirm and if possible cluiche (As in you went to a great game recently) litirs please? Thanks a lot!

  138. avatar image

   SryanBruen

   Aoife I have to write that for homework, so I can tell you when I'm finished it.

  139. avatar image

   Aoife_9776

   Yeah that's grand thanks

  140. avatar image

   SryanBruen

   I actually did kind of a different story to it

   P1: I woke up, getting ready for school.

   P2: School and competition

   P3: Getting ready for show

   P4: The show

   Bhí ionadh an domhain orm ar na rudaí a tharla níos déanaí - I was surprised of what happened later

   Bhí neart duaiseanna le buaite - There were plenty of prizes to be won

   Bhuaigh mé an chéad duais - I won the first prize

   Bhuaigh mé dhá ticéid faoi seó coiméide an Eddie Murphy - I won two tickets to an Eddie Murphy comedy show

   Bhí an seó ar siúl an oíche a leanas - The show was taking place the following night

   Thug mo mháthair roinnt airgid dom mar bhí fhios aici gur theastaigh uaim cuimhneacháin a cheannach - She gave me some money because she knew that I wanted to buy souvenirs

   Bhí sé an-greannmhar go raibh mé as anáil - He was so funny that I could barely breathe

   Cheap gach duine sa barra go raibh sé fíorghreannmhar - Everybody in the bar thought that he was hilarious

   Ba é an oíche a barr riamh - It was the best night ever

   Ní raibh mé ag iarraidh a deireadh é - I didn't want it to end

   I hope these help.

  141. avatar image

   Aoife_9776

   Thanks a million

  142. avatar image

   aidan_mcgeary1

   Hi SryanBruen can you tell me how long a studied poetry question should have to be and also how long the essay/story and also the studied urscéal

   thanks

  143. avatar image

   SryanBruen

   Aidan check out my HL tips for that.

  144. avatar image

   SryanBruen

   For anybody trying to search for any compositions or letters, search here or ask me.

  145. avatar image

   evelyndajlani

   Sorry to bother you but would you have a lititr on "albam ceoil"

  146. avatar image

   evelyndajlani

   sorry to bother you but do you have a litir on "albam ceoil" ? Many thanks for all the keywords and phares you posted above 😊

  147. avatar image

   evelyndajlani

   *phrases

  148. avatar image

   Katrina.khod

   Hi

   Do you have an essay on a new school ?

   Thanks

  149. avatar image

   SryanBruen

   Litreacha nua ar fáil:

   - Físeán gairid ar YouTube

   - Príomhoide Nua

   - Banna Ceoil

   - Scannán Nua

   Scéal nua ar fáil:

   - Oíche na Seó Mhóire

  150. avatar image

   SryanBruen

   I don't but I'll make one Katrina?

  151. avatar image

   Katrina.khod

   Thank you so much

  152. avatar image

   Katrina.khod

   Sryan if you won't have time to do it because I need it before Thursday at around 4, then there is no need to do it. But if you will have time please let me know

  153. avatar image

   SryanBruen

   Then sorry I can't complete it by 4 tomorrow.

  154. avatar image

   Katrina.khod

   Ok thank you.

  155. avatar image

   SryanBruen

   Scéal nua ar fáil:

   - Cóisir na Tubaiste

  156. avatar image

   jewelmary2016

   hi i was wondering if u could please give me the list of phrases and sentences I could use for the topic on 'ceolchorim' and 'cluiche' for a letter higher level thanks in advance

  157. avatar image

   SryanBruen

   Jewelmary2016 I have a whole thread called Irish Phrases which is full of all types of phrases and anytime I make any or come across any, I post them immediately.

  158. avatar image

   ug_roland2504

   An tÁdh sample answer? Anyone

  159. avatar image

   JCScenes

   Anything on the 2013 and 2011 Litir A

  160. avatar image

   Amazingme

   if there is any essays can anyone send me on ; louisaliu10@yahoo.ie

  161. avatar image

   SryanBruen

   I hope this is of any use to you ug_roland2504

   attachment Irish An tÁdh.docx

  162. avatar image

   ug_roland2504

   Thank you

  163. avatar image

   orlaith.c

   Could you send a sample answer for subh milis please? Is it true that this poem is too simple for HL? If so could you just send the sample anster for glan an togadh me?? Thanks in advance, Orlaith.

  164. avatar image

   SryanBruen

   It is a very easy poem to learn but in my opinion, it's still good enough to learn for HL. There is no harm in learning that and An Gleann inár Tógadh Mé - which is also a very easy poem to learn. But my teacher told us to learn off An Gleann inár Tógadh Mé and that it will always get me full marks. Here's a long enough sample answer for Subh Milis anyways for the theme of "anger".

   Rinne mé staidéar ar an dán “Subh Milis” le Séamus Ó'Néill i rith mo chúrsa. Is é téama an dán seo ná fearg.

   Feictear beagán den fhearg sa dán seo ag tús an dáin nuair a chonaic an file subh milis ar bhaschrann an doras.

   "Bhí subh milis ar bhaschrann an doras"

   Gan dabht bhí an file ar buile, dúirt sé féin gur éirigh corraí ann.

   "Ach mhúch mé an corraí"

   Bhí sé feargach mar bhí air an doras a ghlanadh. Ach roimh dheireadh an dán d'imigh an corraí mar thosaigh an file ag smaoineamh faoin todhchaí nuair a bheadh lámha a mhic glan.

   Beidh "an baschrann glas"

   Beidh an páiste fásta aníos agus imithe as an teach.

   Beidh an "lámh bheag ar iarraidh"

   Cinnte tá beagán den fhearg sa dán seo.

  165. avatar image

   SryanBruen

   (i) Rinne mé staidéar ar an dán “An Gleann Inar Tógadh Mé” le Dubhghlas de hÍde i rith mo chúrsa. Is é ábhar an dáin seo ná Grá.

   (ii) Rugadh an file sa Gleann. Bhí sé an-sásta sa Ghleann nuair a bhí sé óg. Bhain sé taitneamh as na rudaí a rinne sé ansin,

   "Shiúil sé ó áit go háit".

   Bhí grá aige don dúlra. Luaigh sé an giorria agus an fia agus sruthán sléibhe. Thaitin an t-uisce fuar úr go mór leis,

   "San uisce fíor ba mhór mo dhúil".

   Bhí sé sásta sa Ghleann. Bhí grá aige don Ghleann. Ní raibh eagla air roimh aon rud sa Ghleann. Léim a bhád ar bharr na habhann. Cheap sé go raibh sé ábalta breith ar an ngaoth. Cheap sé go raibh dath an óir ar gach rud ina áit dhúchais sa Ghleann,

   "sa ghleann inar tógadh mé".

   Cheap sé go raibh sé ábalta aon rud a dhéanamh.

   ^ Here's An Gleann inár Tógadh Mé's sample answer.

  166. avatar image

   orlaith.c

   Thanks a million.

  167. avatar image

   orlaith.c

   Thanks a million.

  168. avatar image

   Aoife_9776

   Is there any way of predicting the prós and filiocht titles for the teamaí and mothucháin? Also, can you do a list of the ones that are hard to remember and their translations? (E.g. náire, uaigneas) Sometimes I know my learnt summaries but I have no idea what the mothucháin or teamaí that come up mean.

  169. avatar image

   HNJJS

   How many poems do ya have to study for the mc lad?

  170. avatar image

   HNJJS

   *JC

  171. avatar image

   Aimeedonaghey01

   Do you have a story about a fire also the translation would be appreciated

  172. avatar image

   Aoibhin.

   could you give sample addresses for letter like in a different country , gaeltacht in donegal , dublin etc

  173. avatar image

   SryanBruen

   Aoife not much but there are some common ones that have come up and if the common ones did not come up last year then they're likely to come up this year. I can do this on skype with you if you like.

  174. avatar image

   SryanBruen

   Plus for vocabulary of themes, you can check out my thread "Random vocabulary".

  175. avatar image

   SryanBruen

   HNJJS, it's not about how many poems you have studied. It's about how many themes your studied poem can fit into. Like I have one studied and it can fit into at least one theme on every past paper.

  176. avatar image

   SryanBruen

   Aimee will I make you one if I don't?

  177. avatar image

   Aimeedonaghey01

   If you could please. You see I'm doing HL but I'm not that great at it so any help would be brilliant

  178. avatar image

   Cathal1

   could you do out a sample essay an na blatha creaige on the theme of bron please

  179. avatar image

   Cathal1

   and an essay on a doitean that i could incoperate in any question?

  180. avatar image

   Lora

   So sorry bi

  181. avatar image

   Lora

   Sorry I have lost my notes for scale and I have already learned the accident eassy

   But I have very poor sentence structure.

   Would you be able to give me a sample starting when you hear the ambulance coming.

   Thanks for all the help so far have used your notes befor. :)

  182. avatar image

   orlab123

   Hi can I have a sample sceal on saoire thar larr and timpiste, thanks :)

  183. avatar image

   ug_roland2504

   Just say the accident happened abroad when you are doinf thar lear

  184. avatar image

   orlab123

   Never thought of that 😂 thanks :)

  185. avatar image

   SryanBruen

   Yeah Orla you can. Saoire thar lear came up on my mock and I did a bank robbery - but you could fit Timpiste into it.

  186. avatar image

   orlab123

   Any saoire samples??

  187. avatar image

   orlab123

   Or timpiste any of them would be much appreciated :)

  188. avatar image

   JCScenes

   Have you got any phrases about let's say the Olympics/ Football / 1916?

  189. avatar image

   Aoife_9776

   Any sample essays/letters on those?

  190. avatar image

   SryanBruen

   JCScenes I don't but if you give me a sentence in English in my Irish Translations thread, I can translate it for you.

  191. avatar image

   SryanBruen

   For everybody else sorry, I have been very busy with an exam that I have been doing with COD Zombie players.

  192. avatar image

   JCScenes

   They should come up of some sort, 1916 especially!! Thanks

  193. avatar image

   MichelleMcCabe

   eachra and aiste on 1916 please !! have a feeling it will come up

  194. avatar image

   Aimeedonaghey01

   A fire essay?

  195. avatar image

   Lora

   Hi would you have any notes on a Timpilsta eassy (car crash). I have no final paragraphs

   Thanks for help.

  196. avatar image

   SryanBruen

   JCScenes and Michelle, why do you feel that 1916 will come up on a JC Irish exam? I've only seen such tricky essays on a LC paper.

  197. avatar image

   SryanBruen

   Btw I'm working on the scéalta today and I will have them finished sometime today for anybody else who asked here

  198. avatar image

   SryanBruen

   Here you go Aimee and Cathal (the Fire scéal)

   Cuimhním go maith ar an lá sin. Maidin dorcha i lár an earraigh a bhí ann. Ní fios go baileach cén t-am a dhúisigh mé. D’éirigh mé as an leaba. Bhí mé préachta leis an bhfuacht. Chuir mé m’éadaí orm. Bhí mé ag réiteach le dul ag siopadóireacht le mo chara. Chuaigh mé go dtí an chistin chun mo bhricfeasta a ullmhú. D’ith mé arán donn agus calóga arbhair. Dhúisigh mo dhéarthair i ndeireadh na dála ansin. Gan moille, rith mé go dtí an seomra folctha agus scuab mé mo fhiacla. Bhrostaigh mé amach an doras. Tar éis sin, thosaigh mé ag éisteacht le mo iPod agus fuair mé ar an mbus go dtí an t-ionad siopadóireachta.

   Nuair a shroich mé san ionad siopadóireachta, bhí an ghrian ag scoilteadh na gcloch. Ní raibh scamall sa spéir gheal ghorm. Bhí mé ag bárcadh allais. Bhuail mé le mo chara ansin. Chuamar isteach sa Lifestyle Sports. Bheartaíomar ag cur roinnt éadaí agus bróga reatha éagsúla orainn. Bheartaigh mé bróga reatha nua a cheannach ina dhiaidh tamaill. Thaitin mo bhróga reatha nua liom. Chuamar taobh amuigh ansin mar bhí mé ábalta boladh dó a fháil.

   Ní chreidfimis ár súile nuair a chuamar as an ionad siopadóireachta. Bhí an fhoirgneamh ar dhóiteán. Bhain sé an anáil díom. Bhí teannas os cionn an mheáin. Chuir mé fios ar an briogáid dóiteáin ansin. Bhí an áit dubh le daoine. Bhí an t-ádh ceart liom gur éalaíomar an fhoirgneamh.

   Shroich an briogáid dóiteáin ina dhiaidh tamaill agus bhí an fhoirgneamh go beagnach hiomlán damáiste. Chuir na fir dhóiteáin an tine as ansin. Lig mé osna faoiseamh asam. Tá cuimhní an lae sin greanta i m’intinn.

   Seo mar a tharla, creid é nó ná creid é!

  199. avatar image

   SryanBruen

   Thosaíomar ag cur roinnt éadaí agus bróga reatha éagsúla orainn**

  200. avatar image

   SryanBruen

   English translation

   I remember that day well. It was a dark morning in the middle of Spring. I didn’t know what time it was exactly when I woke up. I got up out of bed. I was frozen with the cold. I put my clothes on. I was getting ready to go shopping with my friend. I went to the kitchen to make my breakfast. I ate brown bread and cornflakes. My brother finally woke up then. Without delay, I went to the bathroom and I brushed my teeth. I hurried out the door. After that, I started listening to my iPod and I got on the bus to the shopping centre.

   When I arrived at the shopping centre, the sun was splitting the stones. There was not a single cloud in the sky. I was sweating heavily. I met up with my friend then. We went into Lifestyle Sports. We started trying on new clothes and runners. I decided to buy new runners after a while. I liked my new runners. We went outside then because I could smell something burning.

   We didn’t believe our eyes when we went outside. The building was on fire. It took my breath away. Tension was high. I called the fire brigade then. There was a lot of people there. I was really lucky that we escaped the building.

   The fire brigade arrived after a while and the building was nearly completely damaged. The firemen put out the fire then. I was so relieved. The memories of that day are engraved on my mind.

   This is what happened, believe it or not!

  201. avatar image

   Aimeedonaghey01

   Thank you so much,

  202. avatar image

   SryanBruen

   So if you ever comment again, please don't ask a second time as during the said time, I am working on the thing for you. Please don't think that I am lying to you or ignoring your comment!

  203. avatar image

   SryanBruen

   Saoire thar lear robáil banc (Bank robbery holidays abroad)

   Maidin gheal agus te a bhí ann. D'éirigh mé as an leaba. Ní fios go baileach cén t-am a dhúisigh mé. Bhí mé féin agus mo chlann ar laethanta saoire sa Spáinn. Bhíomar ag fanacht in óstán mhór. Bhí an ghrian ag scoilteadh na gcloch, lá álainn a bhí ann. Chuaigh mé go dtí an trá. Bhí mé ag tógáil caisleáin gainnimh le mo bhuicéid agus spáid. Bhí mé ar bharr an domhain le háthas. Bhí mé ag snamh le mo dheartháir sa bhfarraige. Bhí an áit dubh le daoine. D'imir mé agus mo dheartháir eitpheil. Bhí an-craic againn agus bhí bia againn ina dhiaidh sin. Is maith an scéalaí an aimsir cad a tharlóidh áfach.

   D'éist mé go géar agus chuala mé gunnaí a scaoileadh. Baineadh geit asam. Bhí mé ag crith le heagla mar thosaigh mé ag bogadh níos cóngaraí i dtreo na gunnaí. Chonaic mé na robálaithe ag robáil airgead ón mbanc. Bhí mé go fírinneach gan focal. Bhí a lán daoine taobh amuigh den bhainc. Rud eile a rinne na robálaithe ná gur bhagair siad na daoine taobh amuigh den bhanc. Ní raibh gíog ná míog as éinne. Áfach, ghlaoigh bean ar na Gardaí. Bhí imníoch orm chuici. Thosaigh mé ag fágáil. Thaistil mé ar mo rothar. Chonaic na robálaithe mé ag fágaáil. Lean siad mé timpeall na háite. Lig mé scread asam. Ba bheag nár thit m'anam leis an eagla.

   Bhí mé chomh thúirseach ó rothaíocht gur rug na robálaithe orm. Bhí an t-ádh liom áfach mar tháinig na Gardaí. Chuir siad na robálaithe i gcarr na Gardaí agus d'imigh siad go chúirte. Lig mé agus mo chlann osna faoiseamh asainn.

   Tugadh na robálaithe go cúirte. Ní raibh an breitheamh sásta agus ní raibh an coiste cúirte sásta. Bhí an banc folamh ansin. Ní raibh aon airgid sa bhanc. Bhí brón ar gach duine don bhanc. Shocraíomar ar fad airgead a tabhairt don bhanc. Tugadh na robálaithe go priosúin. Lig mé osna sástachta asam. Bhí an baile sábháilte arís. Ní dhéanfaidh mé dearmad ar an robáil sin riamh.

  204. avatar image

   orlab123

   Thanks a million 😊👍

  205. avatar image

   mathswhiz101

   Where do you all of these?

  206. avatar image

   SryanBruen

   Sorry mathswhiz101, I can't understand what you're saying.

  207. avatar image

   SryanBruen

   Oíche na Seó Mhóire - The night of the big show (Eachtra greannmhar)

   Cuimhním go maith ar an lá sin. Maidin dorcha a bhí ann. Ní fios go baileach cén t-am a dhúisigh mé. D'éirigh mé as an leaba. Bhí mé préachta leis an bhfuacht. Chuir mé mo chuid éadaí scoile orm. Chuaigh mé go dtí an chistin chun mo bhricfeasta a ullmhú. D'ith mé arán donn agus pancóga. Gan moille, rith mé go dtí an seomra folctha agus scuab mé mo fhiacla. Tar éis sin, thosaigh mé ag éisteacht le mo iPod agus bhí mé ar mo bhealach chun na scoile.

   Shroich mé ar scoil. Bhí an-craic agam le mo chairde. Bhí na múinteoirí an-dian áfach agus bhí mé beagnach i dtriobláid. Bhí ionadh an domhain orm ar na rudaí a tharla níos déanaí. Bhí comórtas ar siúl sa halla scoile. Bhí neart duaiseanna le buaite. Bhí mo chroí i mo bhéal. Bhí mé ar bharr an domhain le háthas mar bhuaigh mé an chéad duais. Bhuaigh mé dhá ticéid do seó coiméide le Eddie Murphy. Is fearr liom Eddie Murphy agus tá grá agam dó. Bhí an seó ar siúl an lá dár gcionn.

   Chuaigh mé abhaile i ndiaidh na scoile. Bhí mo chroí ag preabadh i mo chliabh mar bhí an-áthas orm. Thug mo mháthair roinnt airgid dom mar bhí fhios aici gur theastaigh uaim cuimhneacháin a cheannach. Bhí mé go fírinneach gan focal. Bhí mé ar mo bhealach go dtí an seó ansin. Thug m'athair síob dom.

   Nuair a shroich mé ar seó, bhí go leor daoine taobh amuigh an Temple Bar. Áfach, tháinig mé in am chun Eddie Murphy a fheiceáil. Lig mé osna sástachta asam. D'éist mé go géar nuair a bhí sé ag magadh. Bhí sé an-ghreannmhar go raibh mé as anáil. Cheap gach duine sa barra go raibh sé fíorghreannmhar. Ba é an oíche a barr riamh. Ní raibh mé ag iarraidh a deireadh é. Ní dhéanfaidh mé dearmad an oíche sin.

  208. avatar image

   hannah mcnelson

   is there any chance you could give me the answers for the 2011 listening? i did it but there are no answers so i cant correct it

  209. avatar image

   SryanBruen

   Did you check the marking scheme Hannah? I can see the answers here

   https://www.studyclix.ie/Content/markingscheme/5/57084c15-e535-412a-b54e-23f69beb3614/57084c15-e535-412a-b54e-23f69beb3614.pdf

  210. avatar image

   Dodger

   Syran what possible Aistes do you think will come up and what do u think will come up in the filiocht + pros

  211. avatar image

   Melanie_8122

   Hey Sryan could I have your sample answer about Subh Milis.(I don't think you have posted it yet)If you did you can ignore my post.Thanks

  212. avatar image

   Beckamulhall

   Hey syranbruen could you do like an opening and closing paragraph that you can adapt to like any letter please? I need one's to learn off. thanks

  213. avatar image

   SryanBruen

   Beckamulhall see my opening and closing I gave in the letters in this thread? In them, I had the exact same ones each time.

  214. avatar image

   SryanBruen

   Dodger exactly what came up on my mock I think will: (since Examcraft are good at predicting)

   https://www.studyclix.ie/Discuss/Junior-Cert-Irish/examcraft-2016-mock

  215. avatar image

   SryanBruen

   Melanie I posted one in this thread https://www.studyclix.ie/Discuss/Junior-Cert-Irish/fil-ocht-staid-ar-freagra-samplacha-ar-f-il

  216. avatar image

   Melanie_8122

   thanks so much Sryan!

  217. avatar image

   abouhajar

   for the eachtra would something on sport come up? and the letter would it be a disco or something? because the same things kinda came up for 2010 and 2015...so i was thinking if 2011 and 2016 would be the same.....???

  218. avatar image

   Beckamulhall

   Ah yeah thank you!

  219. avatar image

   mh2000

   hi, for answers the prós question our teacher says we have to point out each part where the feeling or theme can be seen.. iv heard from other people that you an just write out the summary and say that it is seen in the story.. which way is better?

  220. avatar image

   ug_roland2504

   either way works. i give a very brief summary then pinpoint where in the story the feeling/theme is seen

  221. avatar image

   Aoife_9776

   Just throw in a sentence with your feeling/theme in. You can still write your same summary. E.g. Chun a buíochas a taispáint di. Chun a buíochas agus grá a taispaint di. It just shows that you were reading the question and not putting down a learned off summary.

  222. avatar image

   SryanBruen

   abouhajar yeah I am thinking something similar to the 2011 one - though not the exact same just like how 2010 and 2015 were similar to each other but weren't the exact same.

  223. avatar image

   SryanBruen

   mh2000 what they said ^.

  224. avatar image

   sophie544

   @syranbruen would you have an essay on an accident when you were planting a game

  225. avatar image

   JCScenes

   I wasn't implying an essay on 1916, for example a litir on a parade you went to is a possibility.

  226. avatar image

   sophie544

   @syranbruen is it here, I can only see an each tea ghreanhmar

  227. avatar image

   SryanBruen

   Yeah it was above, here it is copied and pasted for you

   Cuimhním go maith ar an lá sin. Maidin dorcha a bhí ann. Ní fios go baileach cén t-am a dhúisigh mé. D'éirigh mé as an leaba. Bhí mé préachta leis an bhfuacht. Ní raibh scoil agam an lá sin mar bhí mé ag imirt cluiche don scoil. Chuir mé mo chuid éadaí spórt orm. Chuaigh mé go dtí an chistin chun mo bhricfeasta a ullmhú. D'ith mé arán donn agus pancóga. Dhúisigh mo dheartháir i ndeireadh na dála ansin. Bhí sé ag imirt don scoil freisin. Gan moille, rith mé go dtí an seomra folctha agus scuab mé mo fhiacla. Tar éis sin, thosaigh mé ag éisteacht le mo iPod agus fuair mé ar an mbus go dtí an cluiche.

   Nuair a bhí mé ag imirt an cluiche, bhí an aimsir foirfe. Bhí sé an-te mar bhí an ghrian ag scoilteadh na gcloch. Ní raibh scamall sa spéir gheal ghorm. Thug na daoine bualadh bos dúinn. Lig mé osna sástachta asam. Áfach, nuair a cheap mé go raibh gach rud foirfe, bhuail tubaiste orm.

   Go tobann, baineadh geit asam. Sheas duine éigin ar mo chos. Bhí mo chos brúite go dona. Bhí mé ag scoilteadh le bpian ansin. Bhí mé in umar na haimléise. Luigh mé i lár na páirce leis an bpian. Thit mé gan aithne gan urlabhra ar feadh tamaill. Bhí ionad an domhain ar gach duine cad a tharla.

   Chuir duine éigin fios ar an otharcharr dom. Shroich an otharcharr ina dhiaidh tamaill. Dúradh liom go gcuireadh mé ar shínteáin ina dhiaidh. Bhí mé tugtha go dtí an t-ospidéal. Tógadh mé go dtí an Roinn Timpiste agus Éigeandála.

   Rinne an dochtúir scrúdú orm. Tar éis dom bheith gan aithne gan urlabhra ar feadh tamaill, d'oscail mé mo shúile go faiteach agus tháinig fuar allais amach tríom. Bhí na hothair eile an-chairdiúil agus bhí na dochtúirí cairdiúil freisin. Táim fós i bpian ach tá biseach ag teacht orm lá i ndiadh. Tá mé ag tnúth le dul abhaile ar ais go luath. Ní dhéanfaidh mé dearmad go deo ar an lá sin.

  228. avatar image

   Mollieocarroll

   do you have a letter on a disco?

  229. avatar image

   Aoife_9776

   Gaeltacht letter?

  230. avatar image

   SryanBruen

   Already posted Aoife (I have two different ones posted actually). No Mollieocarroll, what year is it from? (I need the points to make one for you)

  231. avatar image

   Aoife_9776

   Ok thanks

  232. avatar image

   Mollieocarroll

   2011 B, could I also have the English versions of 'oiche na seo mhoire' and the eachtra an chluiche please? Thank you so much btw X

  233. avatar image

   Ruthoconnor

   do you have an event that happened when you went shopping?

  234. avatar image

   SryanBruen

   Already posted Ruth ^ (recently actually) - the Fire accident one.

  235. avatar image

   Sofias10

   Hi i was wondering if you have a letter on 'a match you played'? or even an eachtra on it... Thanks

  236. avatar image

   Ruthoconnor

   thanks:)

  237. avatar image

   SryanBruen

   Already posted Sofia! (the one with the title 'Iontas! Tubaiste!') - scéal

  238. avatar image

   Sofias10

   oh yeah found it, Thank you :)

  239. avatar image

   Mollieocarroll

   ?

  240. avatar image

   SryanBruen

   As I said before Mollie:

   So if you ever comment again, please don't ask a second time as during the said time, I am working on the thing for you. Please don't think that I am lying to you or ignoring your comment!

  241. avatar image

   Mollieocarroll

   Okay sorry, thanks btw!

  242. avatar image

   SryanBruen

   Here's the letter

   3 Bóthar Buí

   Baile Dúill

   Baile Átha Cliath

   7 Meitheamh 2016

   A Eoin,

   Tá súil agam go bhfuil tú i mbarr na sláinte. Is fada an lá ó chuala mé uait. Go raibh maith agat as ucht do litir. Bhí sé ar intinn agam scríobh chugat. Ní raibh am agam scríobh go dtí seo. Bhí mé an-ghnóthach. Fan go gcloise tú mo scéal.

   Chuaigh mé go dioscó le déanaí. Ba é an oíche a barr riamh. Thaitin a lán rudaí liom ag an dioscó. Thaitin an ceol liom go imríodh agus bhí mé ag damhsa le mo bhuachaill. Thug mé féin agus mo bhuachaill póg ar a chéile. Áfach, níor thaitin cúpla rudaí liom ag an dioscó. Bhí daoine áirithe ar meisce. Bhí siad an-bhearránach. Ar mhaith leat dul ag siopadóireacht liom go luath?

   Bhuel níl aon nuacht eile agam. Scríobh litir chugam go luath. Ná déan dearmad. Ná déan moill. Beidh mé ag tnúth le litir uait roimh i bhfad. Feicfidh mé tú roimh i bhfad. Tabhair aire duit féin. Slán go fóill.

   Is mise, do chara

   Mollie

  243. avatar image

   SryanBruen

   Sorry correction

   Thaitin an ceol liom gur imríodh*

  244. avatar image

   anna2121

   Do you have a story on a fire incident or phrases to do with an incident with a fire?

  245. avatar image

   SryanBruen

   Already posted above Anna! (very recently)

  246. avatar image

   anna2121

   Thank you! :)

  247. avatar image

   anna2121

   Thank you!:)

  248. avatar image

   anna2121

   thank you!:)

  249. avatar image

   SryanBruen

   Oíche na Seó Mhóire English translation

   'The Night of the Big Show'

   I remember that day well. It was a dark morning. I didn't know what time it was exactly when I woke up. I got up out of bed. I was frozen with the cold. I put my school clothes on. I went to the kitchen to prepare my breakfast. I ate brown bread and pancakes. Without delay, I ran to the bathroom to brush my teeth. After that, I started listening to my iPod and I was on my way to school.

   I arrived at school. I had great crack with my friends. The teachers were very strict however and I was nearly in trouble. I was very surprised of the things that happened later. A competition was taking place in the school hall. There were a lot of prizes to be won. My heart was in my mouth. I was on top of the world with joy because I won the first prize. I won two tickets for Eddie Murphy's comedy show. Eddie Murphy is my favourite and I love him. The show was taking place the following night.

   I went home after school. My heart was beating in my chest because I was so happy. My mother gave me some money because she know that I wanted to buy souvenirs. I was literally speechless. I was on my way to the show then. My father gave me a lift.

   When I arrived at the show, there was a lot of people outside Temple Bar. However, I came in on time to see Eddie Murphy. I let out a sigh of happiness. I listened carefully when he was joking. He was so funny that I could barely breathe. Everybody in the bar thought that he was hilarious. It was the best night ever. I didn't want it to end. I will never forget that night.

  250. avatar image

   Mollieocarroll

   Thank you so much, could I also have the English version of 'iontas! Tubaiste!'

  251. avatar image

   SryanBruen

   Iontas! Tubaiste! English translation

   'Surprise! Disaster!'

   I remember that day well. It was a dark morning. I didn't know what time it was exactly when I woke up. I got up out of bed. I was frozen with the cold. I didn't have school that day because I was playing for the school. I put on my sports gear. I went to the kitchen to prepare my breakfast. I ate brown bread and pancakes. My brother finally woke up then. He was playing for the school also. Without delay, I ran to the bathroom to brush my teeth. After that, I started listening to my iPod and I got on the bus to the match.

   When I was playing the match, the weather was perfect. It was very hot and the sun was splitting the stones. There wasn't a cloud in the bright blue sky. People clapped for us. I let out a sight of happiness. However, when I thought that everything was perfect, disaster hit me.

   Suddenly, I got a fright. Somebody stood on my foot. My foot was bruised badly. I was splitting with pain then. I was in the depths of despair. I laid in the middle of the pitch with the pain. I fell unconscious for a while. Everybody was really surprised of what happened.

   Somebody called the ambulance for me. The ambulance arrived after a while. I was told that I was put on a stretcher after. I was brought to the hospital. I was taken to the A&E Unit.

   The doctor examined me. After being unconscious for a while, I opened my eyes nervously and I broke out with a cold sweat. The other patients were very friendly and so were the doctors. I am still in pain but I am getting better day by day. I am looking forward to be going home soon. I will never forget that day.

  252. avatar image

   Mollieocarroll

   Thanks so much x

  253. avatar image

   iNardo

   do you have an essay on a fire accident?

  254. avatar image

   SryanBruen

   Already posted iNardo! (very recently...) (2-3 people already asked the same question ^)

  255. avatar image

   Ruthoconnor

   would you have any vocab for an essay based around a birthday please?

  256. avatar image

   SryanBruen

   I don't but if you give me some words or phrases (in English), I can then translate them into Irish for you.

  257. avatar image

   iNardo

   you only posted a letter not an essay?

  258. avatar image

   SryanBruen

   No I did iNardo. See here's the story for you copied and pasted (again for the second time....) (Thanks Sryan....):

   Cuimhním go maith ar an lá sin. Maidin dorcha a bhí ann. Ní fios go baileach cén t-am a dhúisigh mé. D'éirigh mé as an leaba. Bhí mé préachta leis an bhfuacht. Ní raibh scoil agam an lá sin mar bhí mé ag imirt cluiche don scoil. Chuir mé mo chuid éadaí spórt orm. Chuaigh mé go dtí an chistin chun mo bhricfeasta a ullmhú. D'ith mé arán donn agus pancóga. Dhúisigh mo dheartháir i ndeireadh na dála ansin. Bhí sé ag imirt don scoil freisin. Gan moille, rith mé go dtí an seomra folctha agus scuab mé mo fhiacla. Tar éis sin, thosaigh mé ag éisteacht le mo iPod agus fuair mé ar an mbus go dtí an cluiche.

   Nuair a bhí mé ag imirt an cluiche, bhí an aimsir foirfe. Bhí sé an-te mar bhí an ghrian ag scoilteadh na gcloch. Ní raibh scamall sa spéir gheal ghorm. Thug na daoine bualadh bos dúinn. Lig mé osna sástachta asam. Áfach, nuair a cheap mé go raibh gach rud foirfe, bhuail tubaiste orm.

   Go tobann, baineadh geit asam. Sheas duine éigin ar mo chos. Bhí mo chos brúite go dona. Bhí mé ag scoilteadh le bpian ansin. Bhí mé in umar na haimléise. Luigh mé i lár na páirce leis an bpian. Thit mé gan aithne gan urlabhra ar feadh tamaill. Bhí ionad an domhain ar gach duine cad a tharla.

   Chuir duine éigin fios ar an otharcharr dom. Shroich an otharcharr ina dhiaidh tamaill. Dúradh liom go gcuireadh mé ar shínteáin ina dhiaidh. Bhí mé tugtha go dtí an t-ospidéal. Tógadh mé go dtí an Roinn Timpiste agus Éigeandála.

   Rinne an dochtúir scrúdú orm. Tar éis dom bheith gan aithne gan urlabhra ar feadh tamaill, d'oscail mé mo shúile go faiteach agus tháinig fuar allais amach tríom. Bhí na hothair eile an-chairdiúil agus bhí na dochtúirí cairdiúil freisin. Táim fós i bpian ach tá biseach ag teacht orm lá i ndiadh. Tá mé ag tnúth le dul abhaile ar ais go luath. Ní dhéanfaidh mé dearmad go deo ar an lá sin.

  259. avatar image

   iNardo

   oh never mind I see it now sorry a bout that thanks for your help

  260. avatar image

   iNardo

   oh I just saw it now sorry about that thanks for your help

  261. avatar image

   KevinB

   Do you have sample story or letter for sport

  262. avatar image

   SryanBruen

   That's the exact same one above Kevin ^

  263. avatar image

   mathswhiz101

   can i please have an tadh grá????

  264. avatar image

   SryanBruen

   Read my post again in your thread Mathswhiz101!

  265. avatar image

   123HOLOPER456

   Do you have a sample answer on Faoilean???

  266. avatar image

   123HOLOPER456

   ??? SryanBruen

  267. avatar image

   SryanBruen

   Níl freagra samplach agam. Tá brón orm. Ní raibh fhios an dán go dtí seo!

  268. avatar image

   123HOLOPER456

   @SryanBruen what are the themes for an tadh?

  269. avatar image

   SryanBruen

   Bás, mí-ádh, ádh, cairdeas, óige, saol cois farraige, cailleadh, brón, díomá, cruachás, tragóid, uaigneas, briseadh croí

   I hope I have answered all your questions tonight!

  270. avatar image

   123HOLOPER456

   hahahaha u have indeed kind sir xx

  271. avatar image

   sallyyyyy

   Can you post a long sample answer for subh milis and whatever theme is predicted !! Please!!

  272. avatar image

   Scott_5503

   Man you are a king. Thanks

  273. avatar image

   SryanBruen

   Already posted here sallyyyy

   https://www.studyclix.ie/Discuss/Junior-Cert-Irish/fil-ocht-staid-ar-freagra-samplacha-ar-f-il

  274. avatar image

   ug_roland2504

   If you remember, what did you say for this year's junior cert letter

  275. avatar image

   ug_roland2504

   If you can remember what did you say for this year's junior cert irish letter

  276. avatar image

   SryanBruen

   I'm struggling to remember. I'm trying to even remember what the question was asking. I think it was about a Party and you had to say why you were doing that party, two things to do at it and something else.

  277. avatar image

   ug_roland2504

   Ye can u give a sample answer on it please

  278. avatar image

   SryanBruen

   Oh wait I can use the SEC site hahaha, I'm such an idiot.

  279. avatar image

   Amazingme

   Hey I sent an email back to u a few days ago just wondering if u have time to reply back to me

  280. avatar image

   ug_roland2504

   Are u not putting up the sample answer? It is alri if you are too busy

  281. avatar image

   SryanBruen

   I am very busy but I'm trying to make one. The letter wasn't an easy one (though not in any way difficult) if you ask me. And amazingme, I did not get an email? My email is bruener45@gmail.com in case you sent it to the wrong address?

  282. avatar image

   Amazingme

   Hi I was sure that I sent it to the right email. You helped me understand the new junior cycle and my email is louisaliu10@yahoo.ie

  283. avatar image

   SryanBruen

   That was a couple of weeks ago, not a few days ago that I sent you my reply? I did not get a reply after I discussed it.

  284. avatar image

   Amazingme

   I'm sure I sent it but I only replied a few days ago

  285. avatar image

   Amazingme

   I'm sure I sent it but I only replied a few days ago

  286. avatar image

   SryanBruen

   I NEVER GOT A REPLY

  287. avatar image

   Amazingme

   Okay okay I sent another one just there now thanks anyways

  288. avatar image

   SryanBruen

   Yeah I've gotten this reply and I will reply soon.

  289. avatar image

   SryanBruen

   BUMP

  290. avatar image

   Zak_8898

   could you post your sample answer for na blathe craige ????

  291. avatar image

   SryanBruen

   Posted here Zak_8898, first one posted.

   https://www.studyclix.ie/Discuss/Junior-Cert-Irish/fil-ocht-staid-ar-freagra-samplacha-ar-f-il

  292. avatar image

   Zak_8898

   Thank you So Much !!!!

  293. avatar image

   SryanBruen

   BUMP

  294. avatar image

   Stargirl

   timpiste pls

   easy essay thanks withirish and english translations

  295. avatar image

   Stargirl

   post on timpiste pls

   with irish and english translations

   easy essay

  296. avatar image

   SryanBruen

   Already did and yes even English translation. Go UP the posts from here and keep going 'til you see a story with a title "Iontas! Tubaiste!". The English translation is first when you go through the page this way.

  297. avatar image

   Eeeeee

   Could u do an essay on an intruder in your house please ? Thanks

  298. avatar image

   Kolin

   Do you have the story on Halloween? Thx

  299. avatar image

   SryanBruen

   Unfortunately I can't eeeeee, but I can try translate for you into Irish.

  300. avatar image

   Kolin

   Here's a random story I wrote can you translate it lol please make it fast thanks so much.

   I will never forget the night this Halloween. My friends and I were watching a movie when all off a sudden the doorbell rang. We opened it but no one was there. We ignored it and continued watching the movie. We nearly fell asleep but load fireworks woke us. We went outside to look and seen fireworks shooting up and exploding. The loud noise scared us.

   We went back inside and ate pizza. Then there was a knock on the kitchen window but when we looked up we didn't see anyone so one of my friends went outside to the backyard to see who it was. The rest of us stayed inside waiting but after a while she still didn't come back so we all went out to the backyard looking for her. We heard something behind a wall, so we walked over and two of our friends jumped out with scary masks on. We screamed and shouted at them for scaring us like that but after we all laughed about it.

  301. avatar image

   Kolin

   Here's a random story I wrote lol can you translate it for me thanks so much

   I will never forget the night this Halloween. My friends and I were watching a movie when all off a sudden the doorbell rang. We opened it but no one was there. We ignored it and continued watching the movie. We nearly fell asleep but load fireworks woke us. We went outside to look and seen fireworks shooting up and exploding. The loud noise scared us.

   We went back inside and ate pizza. Then there was a knock on the kitchen window but when we looked up we didn't see anyone so one of my friends went outside to the backyard to see who it was. The rest of us stayed inside waiting but after a while she still didn't come back so we all went out to the backyard looking for her. We heard something behind a wall, so we walked over and two of our friends jumped out with scary masks on. We screamed and shouted at them for scaring us like that but after we all laughed about it.

  302. avatar image

   vera2026

   Have you got a story for : Eachtra a tharla nuair a bhí tú ag taisteal that is fully correct?? Thank you in advance!!

  303. avatar image

   SryanBruen

   I posted it here Kolin, DO NOT POST ANYMORE POSTS IN THIS THREAD.

   https://www.studyclix.ie/Discuss/Junior-Cert-Irish/aist-agus-litreacha-ar-f-il-part-2

  304. avatar image

   Sofias10

   can i have subh milis please?

  305. avatar image

   SryanBruen

   Sofias10 read the post directly posted above you please!!! ARE YOU ACTUALLY BLIND? Plus read the title also.

  306. avatar image

   genevive.s

   Do you have notes on An Spás by Micheal O Ruairc?

  307. avatar image

   SryanBruen

   genevive.s don't make me repeat myself! PLEASE READ ABOVE POSTS before posting.

  308. avatar image

   Niall_8959

   Can u write a story about eachtra a tharla Dom nuair a bhi mo cara ah fanscht ar mo teach

  309. avatar image

   alimehdi1810

   Can you shorten/simplify the oíche shamna sample answer please if its possible?

  310. avatar image

   ilovecupcakes

   could you please do a subh milis one for me plz would appreciate it lots

  311. avatar image

   Unicorn_

   Could you do one on a house robbery

  312. avatar image

   Conor8

   Amazing...can u email these to mc20@eircom.net please

  313. avatar image

   Me

   Share files from your computer
   loader