All Junior Cert Irish posts
 • avatar image

  Filíocht staidéar freagraí samplacha ar fáil SryanBruen

  I have sample answers on the following studied poems if you want one:

  *An t-Ozón

  *Subh Milis

  *An Gleann inar Tógadh Mé

  *Faoiseamh a Gheobhadsa

  *Na Blátha Craige

  1. avatar image

   CiaraFox

   Can I please have the sample answer for Na Blátha Craige??

  2. avatar image

   SryanBruen

   Na Blátha Craige freagra samplach

   Rinne mé staidéar ar an dán "Na Blátha Craige" le Liam O'Flaithearta i rith mo chúrsa. Is é ábhar an dáin seo ná an Dúlra. Is amhlaidh go dtagann an file ar bhláthanna áirithe atá ag fás ar aill in aice na farraige. Síleann an file nach bhfuil an áit seo go

   deas.

   “Áit bhradach, lán le ceo”.

   Tá ionadh ar an bhfile gur féidir leis na bláthanna fás ar bhruach na h-aille dá bharr. Dar leis an bhfile nach mbíonn an ghrian ag taitneamh go minic.

   “Ní scairteann grian anseo

   Ó Luan go Satharn”

   Sa dara leath den dán úsáideann an file pearsantú. Freagraíonn na bláthanna an file. Deir siad go bhfuil siad go sona sásta san áit. Ceapann siad go bhfuil láidreacht speisialta ag baint leis an bhfarraige.

   “Táimid faoi dhraíocht

   Ag ceol na farraige”

   Is dán fíor-mhaith é seo a léiríonn an dúlra mar phríomhthéama an dáin seo.

   You could also add any of these phrases in if you wanted to (some maybe in there already)

   • Tá codarsnacht láidir sa dán seo idir an dá íomha a cuirtear os ár comhair amach.

   • There is a strong contrast in the poem between the two images put in front of us.

   • Is áit dearóil é, a deir an file linn.

   • The poet tells us the place is horrible.

   • Áfach, tugtar íomha iomlán difriúil sa dara chuid den dán.

   • However, we are given a different image in the second part of the poem.

   • Deirtear linn gur áit iontach deas sona é sa dara chuid den dán.

   • We are told the place is wonderful, nice and happy in the second part of the poem.

   • Is léir mar sin go bhfuil codarsnacht láidir sa dán.

   • It is clear that there is a strong contrast in the poem.

   • Sa dara leath den dán úsáideann an file pearsantú.

   • In the second part of the poem, the poet uses personification.

   • Tosaíonn na bláthanna ag caint leis an bhfile.

   • The flowers begin talking with the poet.

   • Deir siad go bhfuil siad faoi dhraíocht ag ceol na farraige.

   • They said that they were entranced by the music of the sea.

  3. avatar image

   CiaraFox

   Thank You!!!!

  4. avatar image

   holly2012

   Could I please have the an t-ózon and subh milis asap!?

  5. avatar image

   SryanBruen

   Rinne mé staidéar ar an dán “An t-Ózón” le Máire-Áine Nic Ghearailt i rith mo chúrsa. Is é téama an dán seo ná fearg / an timpeallacht / nádúr.

   Sa dán seo, úsáideann an file pearsantú mar tá an ciseal ózóin ag caint i rith an dáin. Deánann an file é seo i stíl díreach simplí.

   “Mise an t-ózón”

   Níl an ciseal ózóin sásta ar chor ar bith mar dar leis, tá an cine daonna i mbaol. Deánann an ciseal ózóin iarracht daoine a shaoradh / shábháil ó rudaí dainséaracha,

   “Chun tusa a shaoradh

   Ó iomarca gréine”

   Ach dar leis an bhfile / an ciseal ózóin tá an cine daonna ag loit an timpeallacht agus níl daoine sásta aire a thabhairt don domhan agus é an choimeád slán sábháilte. Tugann sé rabhadh agus tá sé soiléir go bhfuil fear air,

   “Táim ag rá leat

   Aire a thabhairt”

   Léiríonn orduithe an ciseal ózóin go bhfuil fearg ar an bhfile agus nach bhfuil sé sásta linn,

   “Ná loit rud ar bith”

   Ba mhaith leis an bhfile go mbeadh meas ag daoine ar an domhan agus má ghlacfaimid a chomhairle, mairfamid,

   “Glac mo chomhairle

   Agus mairfidh tú”

   Taitníonn an dán seo go mór liom mar tá sé lán de mhothúcháin. Tá sé soiléir go bhfuil fearg ar an bhfile toisc go bhfuil daoine ag loit an timpeallacht agus iarrann sé orainn aire a thabhairt don timpeallacht. Freisin, tá an-suim agam sa tíreolaíocht agus i meitéareolaíocht.

  6. avatar image

   SryanBruen

   Rinne mé staidéar ar an dán “Subh Milis” le Séamus Ó'Néill i rith mo chúrsa. Is é téama an dán seo ná fearg.

   Feictear beagán den fhearg sa dán seo ag tús an dáin nuair a chonaic an file subh milis ar bhaschrann an doras.

   "Bhí subh milis ar bhaschrann an doras"

   Gan dabht bhí an file ar buile, dúirt sé féin gur éirigh corraí ann.

   "Ach mhúch mé an corraí"

   Bhí sé feargach mar bhí air an doras a ghlanadh. Ach roimh dheireadh an dán d'imigh an corraí mar thosaigh an file ag smaoineamh faoin todhchaí nuair a bheadh lámha a mhic glan.

   Beidh "an baschrann glas"

   Beidh an páiste fásta aníos agus imithe as an teach.

   Beidh an "lámh bheag ar iarraidh"

   Cinnte tá beagán den fhearg sa dán seo.

  7. avatar image

   Brian_McCormack

   Thanks so much!

  8. avatar image

   Lonercla

   Can you use subh milis for tuismutheoir??

  9. avatar image

   SryanBruen

   No Lonercla but you can use it for "An teaglach" - The family

  10. avatar image

   SryanBruen

   BUMP

  11. avatar image

   Aoibhin.

   i have only studied 2 poems - reoiteog mharfach and subh milis should i study an t-ozon too as in other links they claim subh milis cant be used?

  12. avatar image

   joecole

   @Lonercia. In my opinion, Subh Milis can be used for "Tuismitheoir". You can discuss the parents' love for their child as they feel great sadness when thinking about the day when their child is grow up.

   "An lámh bheag ar iarraidh"

  13. avatar image

   SryanBruen

   Aoibhin An t-Ózón is not a bad one to learn. It's very straightforward and you would learn it easily in no time. I would tell you to go ahead and study it! I studied it on me own, not with my class.

  14. avatar image

   student331

   Is there no 'h' in daonna? Is it just an cine daonna?

  15. avatar image

   SryanBruen

   No there's no 'h'.

  16. avatar image

   student331

   Oh okay, thank you. I better go fix my note then 📝😭

  17. avatar image

   SryanBruen

   Search up cine daonna on the internet if you do not believe me

  18. avatar image

   student331

   I do, I was just asking because I have cine dhaonna written all over my notes for An tÓzón.

  19. avatar image

   ug_roland2504

   ye it's cine daonna which means man kind/human race

  20. avatar image

   MichelleMcCabe

   did u do an tadh?

  21. avatar image

   SryanBruen

   Yes

  22. avatar image

   mathswhiz101

   do you think i need more than one irish poem?

  23. avatar image

   mathswhiz101

   or should i learn your note on an ghleann inar togadh me?

  24. avatar image

   jaynen112

   Do you think that if i only learned Subh Milis will I be ok for the Junior cert unseen poetry?

  25. avatar image

   SryanBruen

   Mathswhiz101 it really depends on the poem you learnt like some are very limited with themes whilst some have plenty of themes or common ones that come up. Well it is a good and very easy poem to study, so why not?

  26. avatar image

   SryanBruen

   Jaynen112 I am very sorry but you can't just learn Subh Milis on its own. I'd advise you to 100% learn another poem, maybe my studied one, An Gleann inár Tógadh Mé? And do you not mean studied poetry? LOL

  27. avatar image

   SryanBruen

   I have a sample answer for Mac Eile Ag Imeacht now as well

  28. avatar image

   KevinB

   Subh Milis has fit in to every year so far, you probably could get away with it because there are so many themes. And it also has similar themes to the other poems like an T-ozon

  29. avatar image

   jaynen112

   ok thank you both I will learn another poem thx x

  30. avatar image

   123HOLOPER456

   Could you please send a Faoilean sample answer @SryanBruen

  31. avatar image

   SryanBruen

   READ YOUR REPLY ALREADY IN THE FIRST THREAD YOU POSTED IN!!!!! Mas é do thoil é

  32. avatar image

   heyooo

   Can u post sub milis as gra?

  33. avatar image

   SryanBruen

   Sorry I don't have a sample answer on that, only Fearg.

  34. avatar image

   SryanBruen

   BUMP

  35. avatar image

   SryanBruen

   BUMP

  36. avatar image

   eoinduff

   Do you've a sample answer for An t-Adh?

  37. avatar image

   Pablojun

   Thank u .Do u have any sample answers for the prose?

  38. avatar image

   genevive.s

   Do you have sample answer on t-adh and Reiteog mharfach?

  39. avatar image

   alannah.hughes

   Could you Send a sample answer for an glean inár tógadh me

  40. avatar image

   MKhan

   Could u pls send one for faoiseamh a gheobhadsa

  41. avatar image

   Amy.gallagher

   Do you have a sample answer for an gadaí ? Should I learn an tadh as well for the jc ?

  42. avatar image

   SryanBruen

   I do have a sample answer for An tÁdh and here it is in this document. I remember I uploaded it somewhere before but I can't remember so here ya go. I guarantee, this will get you full marks if you copy it exactly like it is, just make sure you choose the right theme. I got a B in the JC for Irish (HL), I betcha the thing that got my mark down was the listening.

   attachment Irish An tÁdh.docx

  43. avatar image

   SryanBruen

   For some reason, I lost my sample answer on Faoiseamh a Gheobhadsa but I still have these phrases taken from my sample answer in this document.

   attachment Faoiseamh a Gheobhadsa.docx

  44. avatar image

   SryanBruen

   I don't have sample answers for An Gadaí and Reiteog Mharfach.

  45. avatar image

   SryanBruen

   Here is my sample answer for An Gleann Inár Tógadh Mé

   (i) Rinne mé staidéar ar an dán “An Gleann Inar Tógadh Mé” le Dubhghlas de hÍde i rith mo chúrsa. Is é ábhar an dáin seo ná Grá.

   (ii) Rugadh an file sa Gleann. Bhí sé an-sásta sa Ghleann nuair a bhí sé óg. Bhain sé taitneamh as na rudaí a rinne sé ansin,

   "Shiúil sé ó áit go háit".

   Bhí grá aige don dúlra. Luaigh sé an giorria agus an fia agus sruthán sléibhe. Thaitin an t-uisce fuar úr go mór leis,

   "San uisce fíor ba mhór mo dhúil".

   Bhí sé sásta sa Ghleann. Bhí grá aige don Ghleann. Ní raibh eagla air roimh aon rud sa Ghleann. Léim a bhád ar bharr na habhann.

   Cheap sé go raibh sé ábalta breith ar an ngaoth. Cheap sé go raibh dath an óir ar gach rud ina áit dhúchais sa Ghleann,

   "sa ghleann inar tógadh mé".

   Cheap sé go raibh sé ábalta aon rud a dhéanamh.

  46. avatar image

   Dangles17

   Wow

  47. avatar image

   Dangles17

   That must have taken long

  48. avatar image

   SryanBruen

   What did Dangles17?

  49. avatar image

   Dangles17

   Writing out

  50. avatar image

   SryanBruen

   Teilifís; Grá, Samhlaíocht, Páiste Óg nó Clann sample answer

   (i) Rinne mé staidéar ar an dán ‘Teilifís’ le Gabriel Rosenstock. Is dán dea-scríofa é a bhaineann le grá/samhlaíocht/ páiste óg/ clann

   (ii) Sa dán seo, feicimid fear ina chodladh oíche amháin. Dúisíonn a iníon beag é i lár na hoíche agus ní mó ná sásta a bhí sé faoi.

   ‘ar a cúig a chlog ar maidin theastaigh an teilifís uaithi’

   Ach cé nach bhfuil sé sásta a bheith éirithe chomh luath ar maidin, cad is féidir leis a dhéanamh?

   ‘an féidir argóint le beainín dhá bhliain go leith?’

   Chuaigh siad síos go dtí an seomra suí agus chuir sé an teilifís ar siúl di. Gan dabht, ní raibh aon rud ar siúl i lár na hoíche agus bhí an file an-sásta mar bheadh orthu dul ar ais chun na leapa.

   ‘stánamar le hiontas ar an scáileán bán’

   Ach ní raibh an iníon sásta leis seo. Bhain an cailín óg úsáid as a samhlaíocht agus chonaic sí ainmhithe ar an scáileáin ‘tríd an sneachta’.

   Bhí iontas ar an athair mar ní raibh seisean ábalta an ulchabhán nó an sioraf a fheiscint.

   D’fhan an t-athair léi fad is a d’fhéach sí ar na rudaí iontach seo nach raibh ann. Is léir ón méid seo go raibh grá ag an athair dá iníon. Is fíor go mbaineann an dán seo le grá/samhlaíocht/ páiste óg/ clann

  51. avatar image

   SryanBruen

   Faoiseamh a Gheobhadsa; Brón, Uaigneas, an Fharraige, Áthas, Faoiseamh, an Dúlra, Grá, Sásamh nó Briseadh Croí sample answer

   (i) Rinne mé staidéar ar an dán ‘Faoiseamh a Gheobhadsa’, a chum Máirtín Ó Díreáin i rith mo chúrsa. Tá an dán seo lán de samplaí don ábhar/téama/mothúchán _____________.(Brón, Uaigneas, an Fharraige, Áthas, Faoiseamh, an Dúlra, Grá, Sásamh, Briseadh Croí)

   (ii) Rugadh agus tógadh an Díreánach ar oileán Árainn, ach bhí air an áit a fhágáil chun post a fháil, i nGaillimh ar dtús agus ansin i mBaile Átha Cliath. B’fhuath leis an chathair i gcónaí, agus caoineann sé a chruachás féin sa dán seo.

   Ní raibh rogha aige mar ní raibh aon post le fáil ar Árainn, ach b’fhuath leis Baile Átha Cliath. B’fhearr leis i bhfad saol na tuaithe, ach, ar an drochuair, bhí sé i ngéibheann sa chathair. Anois áfach, tá cúpla lá saor aige agus tá sé chun iad a chaitheamh sa bhaile. Ligfidh sé a scíth, agus bainfidh sé antaitneamh

   as a bheith sa bhaile i measc a mhuintir.

   ‘Ag siúl cois cladaigh

   Maidin is tráthnóna

   Ó Luan go Satharn’

   Is aoibhinn leis an t-oileán agus an áilleacht nádúrtha. Nuair a bhíonn sé sa bhaile tá áthas air agus tá sé ar a shuaimhneas.

   ‘Faoiseamh a Gheobhadsa

   Seal beag gairid

   I measc mo dhaoine

   Ar oileán mara,’

   Tá codarsnacht mór sa dán mar is fuath leis an chathair. Is stráinséar é ann, agus níl clann nó cairde aige ann. Bíonn sé faoi bhrú agus thíos leis i gcónaí sa chathair. Tá sé ag fáil faoiseamh óna shaol brónach sa chathair:-

   ‘Ó chrá chroí,

   Ó bhuairt aigne,

   Ó uaigneas dhuairc,

   Ó chaint ghontach,’

   Feicimid rithim mall brónach anseo chun mothúcháin an fhile a léiriú. Feictear Ó agus Á go rialta sa dara véarsa, agus léiríonn na fuaimeanna seo brón agus uaigneas an fhile agus é sa chathair.

  52. avatar image

   SryanBruen

   Subh Milis; Athair sample answer

   (i) Is é an dán a roghnaigh mé ná Subh Milis le Séamas Ó Néíll agus is é an téama a

   roghnaigh mé ná athair.

   (ii) Déanann an dán seo cur síos iontach ar an ngaol atá idir athair agus a mhac agus an

   grá atá ag an bhfile dá mhac féín.

   Tháinig an file abhaile lá amháin agus chonaic sé subh milis ar bhaschrann

   an dorais. Tháinig fearg air ach ní raibh sé bhfad crosta mar thosaigh sé ag smaoineamh

   ar an lá a bheadh a mhac imithe amach sa saol mór agus bheadh seisean fágtha ina aonar

   agus uaigneas air.

   "Mar smaoinaigh mé an lá

   A bheas an baschrann glan"

   Léiríonn Séamas Ó Néill an méíd grá atá aige dá mhac. Tuigeann sé go mbeidh ar a mhac

   an baile a fhágáíl lá amháin agus tá sé sásta ligean dó dul. Tá sé chun taitneamh agus

   spraoi a bheith aige lena mhac nuair is féidir leis.

   "Agus an lámh bheag

   Ar iarraidh."

   Tuigeann sé go bhfuil an saol seo an-ghearr. Níl a mhac ach a iasacht aige agus

   tá sé chun sult a bhaint as anois nuair atá sé fós aige. Is cuma

   leis má tá an teach salach nó glan a fhaid is go

   bhfuil sé féín agus a mhac ag réiteach go maith le chéile.

  53. avatar image

   SryanBruen

   Duilleoga ar an Life; Dán álainn gleoite sample answer

   (i) Is dán álainn gleoite é seo. Chuir duilleoga ildaite an Fomhair gliondar chroí ar an bhfile nuair a chonaic sé iad ag imeachet le sruth ar abhainn na Life i gceartlár Bhaile Átha Cliath.

   (ii) Ar lá mar seo d’fhéadfá a rá go mbeadh na sráideanna dubh dorcha duairc ach thug ildaiteachas na duilleoga beocht is beatha is bua arís don chathair is don nádúr. Cuireann sé gliondar chroí is áthas ar an bhfile bheith ag féachaint orthu.

   Sa dara véarsa feictear pictiúir soiléir gléineach anseo de sna duilleoga seo ar na crainn sa samhradh. Arís mothaítear seasamhacht an nadúr ag cothú na beatha anseo. Tá rím deas idir an focal deirneach i líne 2 agus an focal deirneach i líne 4. Tá uaim ann “cuibhreann is coillte”. Chuir na duilleoga seo an file ag smaoineamh. Spreag said é chun dán a chumadh.

   Ar lá le solas íseal mar atá ann inniu tugann na duilleoga seo ardú meanman dó agus iad cosúil le dóchas agus solas an tsamhraidh ag gluaiseacht trí shráideanna dorcha duairc Bhaile Átha Cliath. Is cumhachtach na seoda iad seo ag “iompar na h-áilleachta” trí shráideanna na cathrach. Is féidir beag beann a dhéanamh díobh agus cintíonn an file nach dtarlódh a léithéid anseo leis an dán tíosach speagúil seo.

  54. avatar image

   SryanBruen

   Mac Eile Ag Imeacht; Grá sa teaghlach sample answer

   (i) Rinne mé staidéar ar an dán 'Mac Eile Ag Imeacht' le Fionnuala Uí Fhlannagáin i rith mo chúrsa. Is é an téama an dán seo ná grá sa teaghlach.

   (ii) Gan dabht tá grá ag na tuismitheoirí dá mac. Tá siad croíbhriste go bhfuil a mac ag fágáil. Tá na tuistí ar a mbealach go dtí an t-aerfort lena mac, a bheidh ag eitilt go Meiriceá chun staidéar a dhéanamh ar ríomhtheangacha.

   "Cuirfimid chun bóthair arís inniu

   Chuig aerfort Bhaile Átha Cliath"

   Táimid i lár cúlú eacnamaíochta faoi láthair agus is iomaí duine óg a théann ar imirce chun post a fháil thar lear. Níor mhaith leis na tuismitheoirí a mbrón a thaispeáint don mhac agus mar sin leanfaidh siad orthu ag caint.

   "Le mionchomhrá treallach, míloighciúil

   Meillfimid an aimsir"

   Gan dabht léiríonn sé sin an grá sa teaghlach. Tuigeann na tuismitheoirí go bhfuil sceitimíní áthais ar an mac agus é ar tí saol nua a thosú i Meiriceá. Tuigeann siad go mbeidh seansanna níos fearr aige ansin.

   "Pléifimid na buntáistí a bheidh aige thall

   Nach mbeadh ar fáil sa bhaile"

   Gan dabht tá a lán grá ag na tuismitheoirí dá mac. Is léir go bhfuil siad in ísle bhrí agus an mac ag fágáil ach ní hé an chéád a d'imigh, mar dar leis an teideal tá

   "Mac Eile ag Imeacht"

   Beidh an mac ag tiomáint chun taithí a fháil ar thiomáint.

   "Eisean féin a thiománfaidh an carr"

   Feictear an grá láidir atá acu dá mac arís ag deireadh an dáin nuair a fheictear an brón mór atá orthu agus iad ag fágáil an aerfoirt. Níl siad ábalta fiú cupán caife a ól. Níl siad ábalta labhairt.

   "Ní bhacfaimid le cupán caife

   Siúlfaimid go dtí an carr go mall"

   Tugann siad tacaíocht dá chéile. Feictear grá idir na tuismitheoirí

   "Agus greim láimhe againn ar a chéile"

   Gan dabht tá a lán grá le feiceáil sa dán seo, grá sa teaghlach idir na tuistí agus idir na tuistí agus a mac.

   Faraor tá sé in am dóibh glacadh leis an bhfírinne searbh go bhfuil

   "Deireadh an tsamhraidh buailte linn

   Mac eile ag imeact."

  55. avatar image

   regancarney136

   Can you please do a sample answer for an gadaí by Pádraig Mac Piarais

  56. avatar image

   SryanBruen

   An Gadaí; Áthas/Grá/Sonas/Cineáltas sample answer

   (i) Rinne mé staidéar ar an ngearrscéal Gaeilge ‘An Gadaí’ le Pádraig Mac Piarais. Is scéal dea-scríofa é seo a bhaineann le háthas/grá/sonas/cineáltas

   (ii) Buachaill óg ab ea Antaine. Bhí a dheirfiúr Eibhlín breoite sa bhaile le tamall anuas. Lá amháin, nuair a bhí sé ag dul abhaile tar éis scoile thug sé bábóg faoi deara i ngáirdín an mháistir scoile fad is a bhí sé ag coimeád súil amach dó dá chairde. Thosaigh sé ag smaoineamh ar a dheirfiúr beag. Bhí grá mór aige di. Cheap sé go dtiocfadh biseach uirthi dá mbeadh bábóg aici. Ghoid sé an bhábóg di. Ba le hiníon an mháistir scoile í.

   Thug sé an bhábóg d’Eibhlín agus bhí áthas an domhain uirthi. Tháinig biseach ar Eibhlín de réir a chéile agus bhí áthas ar Antaine gur ghoid sé an bhábóg. Tháinig Neans, iníon an mháistir scoile ar cuairt lá amháin. Ghabh Eibhlín buíochas le Neans as an mbábóg a thabhairt di. Níor sceith Neans ar Antaine nuair a fuair sí amach gur ghoid sé an bhábóg. Dúirt sí go raibh teach bábóige aici agus go dtabharfadh sí d’Eibhlín é. Bhí áthas an domhain ar Eibhlín.

   Is léir ó na samplaí thuasluaite go bhfuil áthas/grá/sonas/cineáltas mar théama sa scéal seo.

  57. avatar image

   emilyeos22742

   Would you be able to email me a really short essay for ceapodoireacht as I'm really stuck. My email is homeyshere@hotmail.com

  58. avatar image

   SryanBruen

   emilyeos22742 all my scéalta are posted in my Aistí agus litreacha ar fáil (part 2) thread. This thread is for studied poetry sample answers only.

  59. avatar image

   SryanBruen

   An Reoiteog Mharfach; Bás/timpiste/tragóid uafásach/leis an óige sample answer

   (i) Rinne mé staidéar ar an dán Reoiteog Mharfach le Déaglán Collinge. Is dán dea scríofa é a bhaineann le bás/timpiste/tragóid uafásach/leis an óige.

   (ii) Baineann an dán seo le buachaill óg a fuair bás go tragóideach. Cheannaigh sé uachtar reoite ó veain ar thaobh an bhóthair. Tar éis sin, rith sé amach ó chúl an veain agus tháinig carr ar luas lasrach. Bhuail sé é.

   “Faoi rothaí cairr i mbarr a luais

   Gur thit mar bhabóg éadaigh”

   Chuaigh sé go dtí an t-ospidéal , ach ba shnámh in aghaidh easa é mar bhí sé marbh

   Bhí a mháthair in umar na haimléise. Bhí sí ag caoineadh in ard a cinn is a gutha. Máthair grámhar a bhí inti. Bhí sí cráite, croí bhriste.

   “Do mháthair bán i do dhiaidh”.

   Chuaigh an eachtra isteach go mór ar an bhfile. Ghoill sé go mór air.

   “Báine a mhair i mo chuimhne

   De do chónra bheag sa dúpholl”

   Tríd is tríd, baineann an dán seo le tragóid uafásach. Is léir ó na samplaí thuasluaite go bhfuil brón le feiceáil sa dán seo.

  60. avatar image

   Cathalkkelly

   will you do "An blascaod mór"?

  61. avatar image

   theamazingporcupine

   Díoltas an Madra Rua and Teilifís are probably the strongest two to know for the poetry & prose. I got an A in my Junior Cert only knowing these two, and got full marks in both of them in the mocks. After that I'd go for An tÁdh and An Blascaod Mór Anois, as they cover very different téamaí and mothúcháin. The answers should be between 3/4s of an A4 page to an A4 page. There's no need to go overboard, but a shorter answer won't display much knowledge. This is your chance, show off what you know!

   The notes here are excellent gan dabht, but the key to full marks in these qs is to outline where the theme is shown throughout your answer. Every single person in the country will identify an téama and spit out a summary they've learned off by heart, and you won't get full marks if you're one of these category. Most will point out the theme at the beginning and end of their answer, which proves very little to the examiner other than that you can follow a formulaic approach to Gaeilge (that's not a good thing). Chailltear na marcanna arda sa cheist seo de bharr easpa tuisceana. You have to show understanding of the task. Simply putting in "Leirítear x anseo" or "Feictear x anseo" is enough to do this, try and vary the language if you can ("tá x le feiceáil anseo" m.sh.). Also, you can cut down the amount of quotes in the poem q, 2 or 3 will suffice if they're valid. No quotes are necessary for the prose q, although if you throw in 1 or 2 you'd be sure to blow the examiner away (provided they are relevant).

   Remember it's not necessary to be a Gaeilgeoir to do well in Irish, but the key to success is a half-decent grasp of the grammatical aspects. Irish grammar is undoubtedly tough, so displaying a good knowledge of the basics is half the battle - the tenses (you can risk leaving out the conditional - I did), irregular verbs, eclipsis, lenition, the passive voice. The majority of those sitting the higher paper will struggle with these so this is how you can stand out.

   Well done on the excellent notes here SryanBruen, they're invaluable for the exams.

   Go n-éirí libh!

  62. avatar image

   SryanBruen

   theamazingporcupine, that's why the people here can't "copy word for word" the sample answers.

  63. avatar image

   SryanBruen

   Students should not do so and as a result, I don't include "everything" in these sample answers.

  64. avatar image

   Ella_seery

   Do you have sample answer for An Chuirt please? Thank you

  65. avatar image

   Me

   Share files from your computer
   loader