Want to see ALL questions on this topic?

Upgrade to PLUS+ for €35 to see all past questions

You need to have an account to continue

You need to have an account to continue

SryanBruen
Irish Phrases (repost)
SryanBruen Junior Cert Irish — 04/12/18 30

As my Irish Phrases notes thread was deleted and students wanted me to repost them, here ya go. Bhí teannas os cionn an mheáin - Tension was at its highest (lit. Tension was above the average) Ba é an lá a barr riamh - It was the best day ever (lit. The day was on top ever) Luigh mé gan focal asam - I laid out without a word Tús maith leath na hoibre - A good start is half the battle (A good start is half the work) Shocraíomar ar fad - We all decided.... Tá grá agam duit - I love you (lit. I have love for you) Bhí mé ag crith le heagla - I was shaking with fear Is cuimhin liom an lá sin an-mhaith - I remember that day very well Bhí mé préachta leis an bhfuacht - I was frozen with the cold Maidin chiúin a bhí ann - It was a quiet morning Ní ghnáth lá a bhí ann - It wasn't a normal day Áfach, rud amháin suimiúil a tharla ná - However, one interesting thing that happened was Bhí mo chroí i mo bhéal - My heart was in my mouth I mo thuairim - In my opinion Bhí ionadh an domhain orm - I was very surprised Go tobann, bhuail tubaiste orm - Suddenly, disaster struck (on me) Lig mé scread asam - I let a roar out of me


30 Comments
SryanBruen
SryanBruen — 03/06/17
Mothaím tú uaim - I miss you Ina dhiadh tamaill - After a while Tugadh síob abhaile dom - I was given a lift home Lig mé osna sástachta - I let out a sigh of happiness Ar luas lasrach - At a ferocious pace Bhí an baile sábháilte arís - The town was safe again Lean siad mé timpeall na háite - They followed me around the place Bhí mé ag cur fola - I was bleeding
SryanBruen
SryanBruen — 03/06/17
Le breis - More than Is beag áit - Tis few places Thar an ngealach le gliondar - Over the moon with happiness Den chéad uair - For the first time Ní mó ná sásta - Not happy An chéad rud - The first thing Thug mé faoi deara - I noticed Ba bheag nár - Nearly Ní raibh oiread is - These wasn't as mush as Toisc/Mar - Because Ní raibh aon dara rogha agam - I had no second choice Taibhsíodh di - Seemed to her Le hiontas - In wonder Lig sé osna fháda as - He let out a long sigh Gan tracht - Not to mention Lamh in uachtar - upper hand Ní fhéadfadh sé - He wouldn't be able De bhreis ar - As a result Scaití/Uaireanta - Sometimes Seafóideacha - Ridiculous Snag anála - Deep breath Aniar aduaidh - Very fast Diadh ar ndiadh - Bit by bit Gclaochlú suntasach - Remarkable change Cúraimí an tí - Responsibility of the house Ar bhealach - In a way Mar sin de - Because of this Gan smaoineamh - Without thinking Ba leor - Enough Tháinig mé uirthí - I came upon Bealach amháin no bealach - One way or another Marófar mé - I will be killed Gan choinne - Without warning Ná hábair é - Don't mention it Ar tí - About to Den chuid is mó de - Most of the time Gach uile chearn den tír - Every corner of the country Anonn is anall - Backwards and forwards Drogall - Reluctant San ám céanna - At the same time Géarghá - Real need Cogar - Listen Leag sé siúl ar - He layed his eyes on Loinnir ina shúile - Glistening in his eyes Ar mhullach snoic - At the top of the mountain Snámh in aghaidh easa - Swimming against the tide Loit/Mhill - Destroy Coiméad/Cosaint/Saoradh - Protect Mionlach - Minority Formhór - Majority Amhail is - Like as if Bhí sé tagtha - He had come Draíochta - Mystifying Bhí socraithe acu - They decided Torann na mbos - noise of the applause Pé náire - Whatever shame Ceannaireacht - Leadership Is mó a bhraitheann - It depends Go huile is go iomlán - Totally believing Smacht a fháil orthu - Control over them I bpreabadh na súl - In the blink of an eye In ionad - Instead of Ag dul iméid - Increasing Tháinig loinnir ina shúile - His eyes lit up
SryanBruen
SryanBruen — 03/06/17
Roghnaigh mé an ghearrscéal 'An tÁdh' le Pádraig Ó Conaire - I chose the short story 'The Luck' by Patrick Ó Conaire Rinne mé staidéar ar an ngearrscéal 'An tÁdh' le Pádraig Ó Conaire i rith mo chúrsa - I studied the short story 'The Luck' by Patrick Ó Conaire during my course Is léir go bhfuil an téama ________ le feiceáil sa scéal seo - It is clear that the theme of _________ is to be seen in this story Taispánfaidh mé go bhfuil an téama tríd an scéal - I will show that this theme is to be seen through the story Feicimid cairdeas mar théama sa scéal seo - We see the theme of friendship in this story Feicimid áthas na hóige mar théama sa scéal seo - We see the theme of joy of youth in this story Is léir go bhfuil an téama ________ le feiceáil sa scéal seo ansin - It is then clear that the theme ________ can be seen in this story Léirigh an t-údar an téama go héifeachtach - The author dealt very effectively with this theme Léirigh mé é seo le neart samplaí ón scéal - I showed this theme with plenty of examples from the story
SryanBruen
SryanBruen — 03/06/17
- Bhí áthas orm dea-scéala a chloisteáil = I was delighted to hear the good news - Bhí brón orm an droch-scéala a chloisteáil = I was sad to hear the bad news - tá ag éirí go breá liom = Im getting on well - Tá saol breá againn anseo = we're having a great time here - Nach méanar duit! = Isn't it well for you! - tá sé tuillte go maith agat = You well deservre it - Comhghairdeas leat - congratulations - Maith thú = good on you - Is oth liom a rá = I'm sorry to say - Bhí sé i gceist agam glao a chur ort = I intended calling you - Fan go gcloise tú an scéal! = Wait tillyou hear the news - Chonaic mé i do litir go raibh tú = I saw in your letter that you - Tá an aimsir that cionn = the weather is excellent - Bíonn and ghrian ag scoilteadh na gcloch gach lá = The sun is splitting the stones every day - Bhí sé ag stealladh báistí inné = It waslashing rain yesterday - Níl puth gaoithe inniu = There isn't a puff of wind - Neart aiseanna = lots of facilties - Tá na háiseanns that barr = the facilities are great - ...ag fanacht in árasán/óstán in aice na trá = staying in an apartment/hotel beside the beach - Gan amhras = without a doubt - Creid nó ná créid = believe it or not - Fan go gcloise tú = wait til you hear - Fan go bhfeice tú = wait till you see - Sula i bhfad/Sar i bhfad/go gairid = soon - Ina theannta sin/chomh maith le sin = as well as that - Tá na radharcra gleoite = the sights are brilliant - Chonaiceamer = we saw - Bhuaileamar = We met - Bhaineamar an-sult as = we really enjoyed - Bia blasta/lofa/déisteanach = tasty/rotten/disgusting food - Fleá fhulachta = barbeque - Tá muintir na háite an-chairdiúil = people are very friendly - Thógamar carr/arasán ar iasacht = we rented a carr/apartment - Ag spaisteoireacht = sight-seeing - Is oth liom a rá = I'm sorry to say - Tá mé ag cur snas/feabhais ar mo chuid Gaelige/Fraincíse/Spáinnise = inproving my Irish/French/Spannish - Tá bean an tí an-chabhrach = the woman of the house if very helpful - Chuamar ar thuras bus/traenach/bád = we went on a bus/train/boat journey - Bíonn an-chraic agam anseo = I have great fun here - Bhí áthas an domhain orm nuair a chuala mé = I ws delighted when I heard - Pé scéal é = however - ag tnúth le = looking forward to - Ní chreidfidh tú cad a tharla = you won't believe what happened - Míle buíochas as an gcuireadh = thanks a million for the invitation - Bhí an lá/oíche/cluiche/ceolchoirm dochreidte = the day/night/game/concert was incredible - Ní dhéanfaidh mé dearmad ar an ......oche sin go deo = I'll never forget that..... - Ní bréog ar bith a rá = It's not a lie to say - Is fíor a rá = It's true to say - Bhuel = well - cluiche ceannais = final - leathcheannais = semi - Ar chomhscór ag laethama = level at halftime - Tá mé craiceáilte faoi = I'm mad about
SryanBruen
SryanBruen — 03/06/17
-Tá súil agam go bhfuil tú i mbarr na sláinte =I hope you are well -Tá brón orm nár scríobh mé níos luaithe = I'm sorry I didn't write sooner -Bhí áthas orm do litir a fháil cúpla lá ó shin = I was delighted to get your letter a couple of days ago - Fuair mé do litir Dé hAoine seo caite = I got your letter last Friday - Conas atá saol agat féin?= How is life with you? - Ní raibh am agam scríobh go dtí seo = I didn't have time to write until now - Beatha agus sláinte ó.... = Greeting from... - Táim fíorbhuíoch as ucht do litreach = I am most thankful for you letter - Is fada an lá ó chuala mé uait = I haven't heard from you in ages - Tá súil agam go bhfuil gach rud ar fónamh = I hope everything is alright - Conas atá cúrsaí sa bhaile = How are things at home? -Cén chaoi a bhfuil sibh go léir = How are you all? - Conas atá tú ó chonaic mé thú ag... = How are you since I saw you at...
SryanBruen
SryanBruen — 03/06/17
- Feicfidh mé thú in gceann míosa/seachtaine = I'll see you in a months/weeks time - Cuirfidh mé glaoch ort an tseachtain seo chugainn/ag an dearieadh seachtaine = I'll call you next week/at the weekend - Abair le do dheirfiúr/do dheartháir go raibh mé a cur a tuairsce/a thuairisce = tell your sister/brother I was asking for her/him - Tá gach duine anseo as cur do thuairisce = Everybody here is asking for you - Níl a thuilleadh le rá agam = I have nothing left to say - Caithfidh mé imeacht anois = I must go now - Níl m'obair bhaile críochnaithe go fóill agam = I haven't got my homework finished yet - Tá mo mháthais ag glaoch orm don dinnéar = My mother is calling me for dinner - Tá m'aintín ag teacht ar cuairt = My aunt is coming to visit - Caithfidh mé slán a fhágáil leat anois = I must say goodbye now - Táim ag tnúth le litir uait= I'm looking forward to a letter from you - Idir an dá inn, tabhair aire duit féin = In the meantime, look after yourself - Scríobh ar ais chugam go luath/gan mhall/le casadh an phoist = Write back soon/without delay/by return post - Ná déan moill, scríobh chugam = don't delay, write to me! - Tá súil agam go bhfeicfidh mé go luath thú = I hope I see you soon - Cuir glaoch orm anocht = Call me tonight - Beidh mé ag caint leat an tseachtain seo chugainn = I will be talking to you next week
SryanBruen
SryanBruen — 03/06/17
● Táim ag ceapadh — I think ● Déarfainn — I’d say ● Sílim — I think ● Creidim — I believe ● Measaim — I consider Ar an gcéad dul síos — first of all ● Ar aon nós — anyway ● Pé scéal é — in any case ● Dála an scéil — by the way ● Ar nós na gaoithe — quickly, like the wind Bhuel — well ● Is fíor sin — that’s true ● Níl bréag ar bith ansin — there’s no lie in that ● Chun an fhírinne a insint/a rá — to tell the truth ● Níl a fhios agam ó thalamh an domhain — I have no idea whatsoever Dar m’anam — upon my soul ● Go háirithe — especially ● Dáiríre — really ● Go deo na ndeor — for ever and ever ● Is breá liom — I like ● Is aoibhinn liom — I really like ● Tá mé craiceáilte faoi — I’m crazy about ● Is fuath liom — I hate ● Is gráin liom — I detest ● Lá breá brothallach — a fine warm day ● Bhí an ghrian ag spalpadh anuas — the sun was beaming down ● Bhí sé ag stealladh báistí — it was pouring rain ● Oíche sheaca a bhí ann — it was a frosty night ● Ní raibh oiread agus puth gaoithe ag séideadh — there wasn’t a breath of wind blowing Mar a dúirt mé cheana — as I said before ● Cuir i gcás — for example ● Go sábhála Dia muid — God save us ● Le cúnamh Dé — with the help of God ● Buíochas le Dia — thanks be to God Sa lá atá inniu ann — nowadays ● Faoi láthair — at present ● I láthair na huaire — at the present time ● Na laethanta seo — these days ● Le déanaí — lately ● Amach anseo — in the future ● Sa todhchaí — in (the) future ● Ar ball, ar ball beag — in a while ● Gan rómhoill — without much delay ● San am atá le teacht — in the future Chomh maith leis sin — as well as that Go mór mór — especially Ar nós — such as, for example Ag an am céanna — at the same time I dtús báire — first of all A Mhamaí, A Dhadaí, A Sheáin, A Mháire - Dear Mam, Dad, Seán, Mary Conas atá sibh/tú? - How are you (plural)/you? Tá mé ar laethanta saoire i … - I’m on holidays in … Tá mé anseo i gConamara - I’m here in Conamara Tá mé ar chúrsa anseo sa Ghaeltacht - I’m on a course here in the Gaeltacht Táim ag scríobh chugat ó theach m’uncail - I’m writing to you from my uncle’s house Táim anseo ar feadh seachtaine/coicíse - I’m here for a week/fortnight Bhí an turas ar fheabhas - The journey was great Tá an aimsir go hálainn/go huafásach - The weather is lovely/awful Tá gach éinne an-chairdiúil - Everyone is very friendly Níl na daoine róchairdiúil - The people are not too friendly Tá an bia ceart go leor - The food is okay Tá an bia lofa - The food is rotten Fillfidh mé abhaile De hAoine seo chugainn - I’ll return home next Friday
SryanBruen
SryanBruen — 03/06/17
Capall an tsaoil an ghrá - Love makes the world go round Is leighis is fearr do ghrá pósadh - The best cure for love is marriage Níl leighis do ghrá ach pósadh - There's no cure for love but marriage Is olc nach ngabhaidh comhairle, ach is míle measa a ghabhas gach uile chomhairle - He is bad that will not take advice, but he is a thousand times worse who takes every advice Ná déan troid - Do not offer fight Comhairle charaid gan a híarraidh, chan fhuair si a riamh an meas budh chóir di - A friend's advice not asked for was never valued as it deserved Ní fios go baileach cén t-am a dhúisigh mé - I'm not sure what time it was exactly when I woke up Bhí gach duine ag canadh in ard a gcinn agus a ngutha - Everyone was singing at the top of their lungs Bíonn an fhírinne searbh - The truth hurts Mol an óige agus tiocfaidh sí - Praise youth and she will thrive Is iad na laethanta seo na laethanta is fearr i mo shaol - These days are the best days of my life Aithníonn ciaróg ciaróg eile - It takes one to know one Bionn dhá insint ar scéal - There are two sides to every story Is maith an scéalaí an aimsir - Only time will tell Bíonn drochubh i ngach ciseán - There's a bad egg in every basket Is mise, le meas - Sincerely Is gairid ár gcairt ar an saol seo - Our lease on life is short Níl fhios agam - I don't know Is dóigh liom - I suppose Dia linn - God bless you Go n-eirí an t-ádh leat - Good luck Mar is eol duit - As you know Ní bhíonn saoi gan locht - There's no wise man without blame An rud is annamh is iontach - What's rare is wonderful
SryanBruen
SryanBruen — 03/06/17
Ní raibh mé ag iarraidh a deireadh é - I didn't want it to end Bhí neart duaiseanna le buaite - There were plenty of prizes to be won Bhí ionadh an domhain orm ar na rudaí a tharla níos déanaí - I was really surprised of the things that happened later Bhuaigh mé an chéad duis - I won the first prize Thug mo mháthair roinnt airgid dom mar theastaigh uaim cuimhneacháin a cheannach - My mother gave me some money because I wanted to buy souvenirs Bhí an ceolchoirm ar siúl an oíche a leanas - The concert took place the following night Thug m’athair síob dom - My father gave me a lift Bhí mé go fírinneach gan focal - I was literally speechless Bhí mé beagnach i dtriobláid - I was nearly in trouble Áfach, shroich mé in am - However, I arrived in time Chan mé in éineacht leo - I sang along with them
SryanBruen
SryanBruen — 03/06/17
Ní bheatha teanga í ag foghlaim litríocht - A language doesn't live if forced to learn literature Tá na mhuinteoirí an-chairdiúil i gcodarsnacht leis an chuid is mó muinteoirí - The teachers are very friendly in contrast to most teachers Oíche dorcha i lár mí Meitheamh a bhí ann - It was a dark night in the middle of June Bhí na focail de ghlanmheabhair agam - I know the words off by heart Chuir m’athair fios ar an otharcharr - My father called the ambulance Tá biseach ag teacht orm in aghaidh an lae - I am getting better day by day Ní raibh fhios agam go bhfeadfadh rudaí éirí níos measa - I didn't know things could get any worse Tá súil agam go bhfeicfidh mé go luath thú - I hope I see you soon Fillfidh mé abhaile an tseachtain seo chugainn - I'll return home next week Le cúnamh Dé, beidh an aimsir linn! - Please God the weather will be good! Caithfidh mé dul anois agus staidéar a dhéanamh - I have to go now to study Cuirfidh mé glao ort - I'll call you Dá mbeadh a fhios agam cad a bhí ar tí tarlú an lá sin d'fhanfainn sa leaba - If I knew what was about to happen that day, I'd have stayed in bed
SryanBruen
SryanBruen — 03/06/17
Tá an tírdhreach dochreidte - The landscape is unbelievable Táim sa Spáinn - I'm in Spain Táim sa Fhrainc - I'm in France Táim sa Ghréig - I'm in Greece Tá an ceantar an-ghnóthach - The area is very busy Tá sé dubh le daoine - There is a huge crowd Chaitheamar lá ag siopadóireacht san ionad siopadóireachta i lár na cathrach - We spent a day shopping in the shopping centre in the city centre Thugamar cuairt ar na suíomhanna suimiúla - We visited the tourist attractions Chuamar ag fámaireacht - We went sightseeing Thugamar cuairt ar mhúsaem - We visited a museum Thugamar cuairt ar chaisleán - We visited a castle Thugamar cuairt ar an thúr Eiffel - We visited the Eiffel Tower Thugamar cuairt ar ardeaglais - We visited a cathedral Thugamar cuairt ar staid sacair - We visited a soccer stadium Thugamar cuairt ar páirc spraoi - We visited a funfair Thugamar cuairt ar páirc uisce - We visited a waterpark Bhí sé chomh te le hoigheann - It was as hot as an oven Bhí mé ag fáil bháis leis an teas - I was dying in the heat Tá an teocht an-ard - The temperature is very high D'fhanamar in óstán galánta cúig réalta - We stayed in a splendid five star hotel Ní thuigim an teanga - I don't understand the language Táim chomh dearg le tráta - I'm as red as a tomato Táim griandóite - I'm sunburned
SryanBruen
SryanBruen — 03/06/17
Tá feabhas ag teacht ar mo chuid Ghaeilge - My Irish is improving Bhí feabhas ag teacht ar mo chuid Ghaeilge - My Irish improved Beidh feabhas ag teacht ar mo chuid Ghaeilge - My Irish will improve Bhí oíche mhaith agam - I was having a good time / I had a good time Ní raibh mé ábalta aon rud a dhéanamh - I wasn't able to do anything Ar thaobh an bhóthair - At the edge of the road Bhí na bóithre go dona - The roads were bad Leagadh é - He was knocked down Tá mé san ospidéal anois faraor - I am in the hospital now unfortunately Bhí timpiste agam cúpla lá ó shin - I had an accident a few days ago Leag carr mé gan rabhadh - A car knocked me down without warning Tá mé i mbarda deas buíochas le Dia - I am in a nice ward thanks be to God Tógaim piollaí agus leigheas dhá uair in aghaidh an lae - I take pills and medicine twice a day Beidh orm siúl le maidí croise ar feadh seachtaine - I will have to walk with crutches for a week
SryanBruen
SryanBruen — 03/06/17
Ní rómhaith - Not so good D'airigh mé uaim thú - I missed you Ní fhaca mé le fada an lá thú - Long time no see Diabhal scéal - Nothing new Tar isteach - Come in Bí ar do chompord - Make yourself at home Codladh sámh - Sweet dreams Bíodh an-turas agat - Have a good trip Beidh mé ar ais ar an bpointe - I will be right back Bain taitneamh as - Bon appétit Cén slí beatha atá agat? - What do you do for a living? An rud is annamh, is iontach - What is rare is strangest Is maith an scáthán súil charad - A friend’s eye is a good mirror Aithníonn ciaróg ciaróg eile - It takes one to know one Moladh luath agus cáineadh mall - Early praise and delayed criticism Bíonn blas ar an mbeagán - A little tastes well Éist le fuaim na habhann agus gheobhaidh tú breac - Listen to the sound of the river and you will get a trout Eochair feasa foghlaim - Learning is the key to knowledge Faigheann an tseanbhróg an tseanstoca - The old shoe gets the old stocking Giorraíonn beirt bóthar - Two shorten the road Is ait an mac an saol - Life is strange Is binn béal ina thost - Silence is golden Is fearr an tsláinte ná an táinte - Health is better than wealth Tagann cruatan i ndiaidh an chaite - Waste not, want not Is glas iad na cnoic i bhfad uainn - Faraway hills are green Ar scáth a chéile a mhaireann na daoine - People live in one another’s shadow Maireann croí éadrom i bhfad - A light heart lives longest Ní bhíonn uasal ná íseal, ach thuas seal thíos seal - Noble and poor are both up and down a while Ní féidir an dubh a chur ina gheal, ach seal - You can only deny the truth for a while Ní mar a shíltear a bhítear - Things are not always as they seem Ní neart go cur le chéile - There is no strength without unity Ní thagann ciall roimh aois - Sense does not come before age Soitheach folamh is mó torann - Empty vessels make the most noise Taithí a dhéanann máistreacht - Experience brings perfection
SryanBruen
SryanBruen — 03/06/17
Tír gan teanga, tír gan anam - A country without a language, is a country without a soul Tús maith leath na hoibre - A good start is half the work / well begun half done Beatha teanga í a labhairt - The life of a language is to speak it An té nach gcuirfidh san earrach, ní bhainfidh sé san fhómhar - He who does not sow in spring, will not reap in the autumn Uireasa a mhéadaíonn cumha - Absence makes the heart grow fonder Beidh lá eile ag an bPaorach - Power will have another day Is breá an ní an óige, ach ní thagann sí faoi dhó - Youth is a fine thing, but it does not come twice Níl aon tinteán mar do thinteán féin - There is no place like home Níor bhris focal maith fiacail riamh - A good word never broke a tooth Tarraingíonn scéal scéal eile - One story leads on to another Ní bhíonn in aon rud ach seal - Nothing lasts for ever Ní dhéanfaidh an saol capall ráis d’asal - The world would not make a donkey a racehorse Is minic ciúin ciontach - The quiet ones are often guilty I ndiaidh a chéile a thógtar na caisleáin - Rome was not built in a day Imíonn an tuirse is fanann an tairbhe - Tiredness goes away and the benefit remains Aithnítear cara i gcruatan - It is in hardship that a friend is recognised An té a bhíonn siúlach, bíonn sé scéalach - Travellers have tales to tell Is fearr cara sa chúirt, ná punt sa sparán - Better a friend in court, than a pound in the purse Ní sheasann sac folamh - An empty sack will not stand An té nach bhfuil láidir, ní mór dó a bheith glic - He who is weak needs to be clever Ná mol agus ná cáin tú féin - Neither praise nor criticise yourself Buail an t-iarann te - Strike when the iron is hot Ní thagann ciall roimh aois - Sense doesn’t come before age Múineann gá seift - Necessity is the mother of invention Ní fhanann trá le héinne - Time and tide awaits no man Ná tabhair breith ar an chéad scéal - Never judge on first opinions Ag tuileadh agus ag trá a chaitheann an fharraige an lá - The tide spends the day going in and out Oíche aerach is maidin bhrónach - A lively night and a sad morning Ar scáth a chéile a mhairimid - We all exist in each others’ shadow Go n-éirí an bóthar leat is do chosán cóngair - May your journey, long or short be a success
SryanBruen
SryanBruen — 03/06/17
Maireann na daoine ar scáil a chéile - The people live in one another's shadows A chomhairle féin do mhac árann ‘s ní bhfuair sé ariamh níos measa - It does not get worse than a dear son that pleases himself Nuair a cheap mé go raibh gach rud foirfe - When I thought that everything was perfect Clár an siopa - The cash register Éadaí éagsúla - Different clothes Sheas gach duine in eagla - Everybody stood in fear Bhí mé ar mo sheachaint - I was on the run Bhí m'aghaidh chomh dearg le tráta - My face was as red as a tomato Bhí na robálaithe go soiléir ciontach - The robbers were clearly guilty Chuaigh na rudaí ó mbun go barr - The things went from top to bottom / Life went from top to bottom
SryanBruen
SryanBruen — 03/06/17
Bhí sé Oíche Shamhna nach ndéanfaidh mé dearmad go deo - It was a Halloween that I will never forget! Chuir mé eagla ar - I scared Samhlaítear domsa - It seems to me Caitheann daoine an iomarca ama - People spend too much time Ceapann go leor daoine - A lot of people think Ní aontaím leis sin ar chor ar bith - I don't agree with that at all Aontaím go huile is go hiomlán leis an tuairim sin - I totally agree with that opinion Is trua liom a rá - I'm sorry to say Déanfainn - I would say Táim lánchinnte de - I'm certain of it Is é an rún atá á phlé againn inniu ná - The motion we are discussing today is Táim ar son an rúin - I am for the motion Cuirfidh mé ná cúiseanna os bhur gcomhair anois - I will now present you with the reasons Thar fóir - Overboard
SryanBruen
SryanBruen — 03/06/17
Lig mé mo chroí asam nuair a chan mé - I sung my heart out Ní fhágfaidh siad riamh mise i m'aonar arís - They will never leave me alone again Bhí sé soiléir go raibh na robálaithe ciontach - It was clear the robbers were guilty Bheartaigh mé éadaí a cheannach tar éis tamaill - I decided to buy clothes after a while Thosaigh mo chairde agus mé féin ag cur roinnt éadaí éagsúla orainn - My friend and I started trying some different clothes on Bhí mé ag iarraidh roinnt éadaí nua - I wanted some new clothes Theastaigh uathu an t-airgead go raibh sa siopa - They wanted the money that the shop had Bhí sé ar a sheachaint - He was on the run Bhí tú ar do sheachaint - You were on the run Bhí sí ar a seachaint - She was on the run Cheap mé nach dtiocfaidís riamh - I thought they would never come Thosaigh mo chairde ag tabhairt a gcairde - My friends started bringing their friends Bhí mé i gcruachás - I was in a fix Cé atá ag déanamh an raice seo? - Who's making this racket? Íslíodh an ceol ansin - The music was turned down then Ní fheagródh aon duine - Nobody would answer Bhí siad ar deargbhuile - They were raging
SryanBruen
SryanBruen — 03/06/17
Caithfidh tú féachaint air - You must see it Tá an físeán faoi staidéar - The video is about studying Chabhraigh sé a lán liom - It helped me a lot Rinne sé mo bhainistíocht ama níos fearr - It made my time management better Thug sé inspioráid dom - It gave me inspiration Bhí an seó ar siúl an lá dár gcionn - The show was taking place the following day Chuaigh mé abhaile i ndiaidh na scoile - I went home after school Thug mo mháthair roinnt airgid dom mar bhí fhios aici gur theastaigh uaim cuimhneacháin a cheannach - My mother gave me some money because she know that I wanted to buy souvenirs Nuair a shroich mé ar seó - When I arrived at the show Bhí sé an-ghreannmhar go raibh mé anáil - He was so funny that I could barely breathe Cheap gach duine sa barra go raibh sé fíorghreannmhar - Everybody in the bar thought he was hilarious Nuair a bhí sé ag magadh - When he was joking
SryanBruen
SryanBruen — 03/06/17
Ceapadh príomhoide nua i mo scoil féin le déanaí - A new principal was appointed in my school lately Is amhránaí mhaith é - He is a good singer Glacann sé páirt sa ghrúpa ceoil - He takes part in the choir Níor thaitin an príomhoide deireanach liom - I did not like the last principal Is ról deacair é an príomhoide - The principal has a hard role Bhí air a lán rudaí a dhéanamh - He had a lot to do Is ball mé de bhanna ceoil - I am a member of a music band Bhí an chéad ghig againn le déanaí - We had our first gig lately D'ainmnigh mé an bhanna 'The Karma Killers' mar táimid láidir agus misneach - I named the band 'The Karma Killers' because we are strong and clever Tá plean againn faoi ghig eile sa mhí seo chugainn - We plan to have another gig in the next month
SryanBruen
SryanBruen — 03/06/17
Dhlúthchairde - Best friends Luaigh pointe eolais amháin - Mention one point of information Luaigh dhá phointe eolais - Mention two points of information Tuige - How come Cén saghas duine - What type of person Cé mhéad - How much / How many Cé chomh fada - How long Cá fhad - How long Cé leis - Who owns Cé uaidh - From whom Cé acu - Which Cé dó - For whom Déan cur síos ar - Describe Bhuail mé le cairde nua - I made some new friends Imreofar an cluiche - The game will be played Goidfear na cácaí ón mbácús - The bakery's cakes will be stolen
SryanBruen
SryanBruen — 03/06/17
Seinnfear an t-amhrán anocht - The song will be played tonight Seinnfear ár n-amhrán anocht - Our song will be played tonight Anois is arís - Now and again Réiteach le - To get on with Sheinn banna ceoil is fearr liom aréir - My favourite band performed last night Táim tinn - I'm sick Táim breoite - I'm sick Tá tinneas cinn orm - I have a headache Tá slaghdán ort - You have a cold Bhí pian i mo bholg - I had a tummy ache Bhí fiabhras uirthi - She had a temperature Dhóigh mé mo lámh - I burned my hand Baineadh geit astu - They got a fright Le blianta beaga anuas - In recent years Bhain mé an-taitneamh as an tréimhse a chaith mé le do chlann - I really enjoyed my stay with your family Tá mé beagnach líofa anois sa Ghaeilge - I am almost fluent into Irish Ó chrá croí - Heartache Tá mé i mo bhall den club leadóige anois - I am a member of the tennis club now D'fhéadfadh mo phost a bheith dúshlánach ach is fiú é - My job maybe challenging but it is worth it Canaim amhráin gach lá - I sing songs every day B’é an eachtra is measa a tharla dom i mo theach féin riamh - It was the worst thing ever that happened to me in my own house D'imrínn peile - I used to play football D'fhoghlaim mé a lán frásaí as Ghaeilge - I learnt a lot of Irish phrases Bhrostaigh mé amach an doras - I hurried out the door Thaitin mo bhróga reatha nua liom - I liked my new runners Ní chreidfimis ár súile - We couldn't believe our eyes Bhí an fhoirgneamh ar dhóiteán - The building was on fire Bhain sé as anáil dom - It took my breath away D'éalaigh mé an fhoirghneamh - I escaped the building Seo mar a tharla, creid é nó ná creid é - This is what happened, believe it or not Chuir na fir dhóiteáin an tine as - The firemen put out the fire Tá cuimhní an lae sin greanta i m'intinn - The memories of that day are engraved in my mind
SryanBruen
SryanBruen — 03/06/17
Theastaigh uaim chun bia níos mó a cheannach - I wanted more food Bhí mé ag tógáil caisleáin gainnimh le mo bhuicéid agus spáid - I was building sandcastles with my bucket and spade Bhí bia againn ina dhiaidh - We had food after Bhí dinnéir againn ina dhiaidh - We had dinner after Tá súil agam go n-úsaideann sibh mo notaí agus tá súil agam go gcabhróidh siad libh i bhur scrúdaithe - I hope that you use my notes and I hope that they will help you in your exams. Cuid eile againn - Rest of us An gcuid eile againn - The rest of us Thiteamar beagnach inár gcodladh - We nearly fell asleep Chuir an fuaim ard eagla orainn - The loud noise scared us Tinte ealaíne - Fireworks Bhuail an cloigín dorais go tobann - The doorbell suddenly rang
SryanBruen
SryanBruen — 04/06/17
Níl fírinne dá laghad ann - There isn't so much as an ounce of truth in that
Leah_2k17
Leah_2k17 — 08/06/17
This is great. The Lord bless you for your tireless hard work!
missshush
missshush — 04/09/18
Could you link the Aistí agus litreacha ar fháil part 1 please..
Izza_izzy03
Izza_izzy03 — 08/09/18
thank you so much!
1825
1825 — 20/11/18
who has the time
stjosephsaisling
stjosephsaisling — 21/11/18
thanks for all the great irish phrases. (my dad also thinks your great on the weather forum on boards.ie)!!!
stjosephsaisling
stjosephsaisling — 22/11/18
thanks for all the great irish phrases. (my dad also thinks your great on the weather forum on boards.ie)!!!
Lorcan11
Lorcan11 — 27/11/18
thanks so much
Uploading attachment...