Ardteistiméireacht Ceimic

Tógálann Ceimic na hArdteistiméireachta ar roinn na ceimice a bhí san eolaíocht don Teastas Sóisearach. Mar sin, má cheap tú go raibh sé sin éasca, d’fhéadfadh sé seo a bheith mar ábhar maith duit.
 

Read more Read less

Tógálann Ceimic na hArdteistiméireachta ar roinn na ceimice a bhí san eolaíocht don Teastas Sóisearach. Mar sin, má cheap tú go raibh sé sin éasca, d’fhéadfadh sé seo a bheith mar ábhar maith duit.

Tá 28 turgnamh phraiticiúla riachtanacha san áireamh sa chúrsa a mbeidh ort a dhéanamh sa tsaotharlann, chomh maith le scrúdú scríofa, le ceisteanna ar na turgnaimh seo san áireamh agus ag measúnú na teoirice agus feidhmeanna na ceimice. Tá sé fíorthábhachtach go bhfoghlaimíonn tú sainmhínithe agus turgnaimh riachtanacha, mar tá neart marcanna ag gabháil leo sa scrúdú. Cuimhnigh: caithfidh na sainmhínithe a bheith foghlamtha focal ar fhocal.

Ábhar Cúrsa na Ceimice

  1. Tábla Peiriadach agus Struchtúr Adamhach
  2. Nascadh Ceimiceach
  3. Stócaiméadracht, Foirmlí agus Cothromóidí
  4. Anailís Thoirtmhéadrach
  5. Breoslaí agus Teirmiceimic
  6. Rátaí Imoibrithe
  7. Ceimic Orgánach
  8. Cothromaíocht Cheimiceach
  9. Ceimic Chomhshaoil: Uisce
  10. Rogha 1:

1A: Ceimic Thionsclaíoch
1B: Ceimic Atmaisféarach
  11. Rogha 2:
2A: Ábhair
2B: Leictriceimic agus Eastóscadh Miotail

An Scrúdú

Maireann an scrúdú Ardteistiméireachta ar feadh trí uair. Tá ort dhá cheist ó roinn A (roinn turgnaimh) ar a laghad a dhéanamh agus sé cheist ó roinn B ar a mhéad.

Tá 11 cheist san iomlán ar an scrúdpháipéar, agus 50 marc ag gabháil le gach ceann.

Ní bhíonn measúnú leanúnach i gceist sa Cheimic, ach ní mór do chóipleabhair turgnaimh a chur ar fáil don chigireacht le Coimisiún na Scrúduithe Stáit. Beidh ort comhábhair ceimice a fhoghlaim de ghlanmheabhair ó sraith turgnamh. Beidh ort na comhábhair ó 4 thurgnamh a chur i láthair sa scrúdú.

Gairmeacha sa Todhchaí le Ceimic Ardteistiméireachta

Cúrsa eolaíochta ar bith: Ceimic, Bitheolaíocht, Eolaíocht an Chomhshaoil, Leigheas, Cógaseolaíocht, Eolaíocht na n-Ábhar

Íoslódáil Siollabas Ceimic na hArdteistiméireachta

Íoslódáil Tuairisc na bPríomhscrúdaitheoirí - Ceimic Ardteistiméireachta (2013)

Íoslódáil na Treoirlínte do Mhúinteoirí - Ceimic Ardteistiméireachta