Ardteistiméireacht Fraincis

Is í an Fhraincis an teanga is mó a bhfuil tóir uirthi ag leibhéal na hArdteistiméireachta. Déanann an scrúdú measúnú ar do scileanna éisteachta, cainte, scríofa agus tuisceana.
 

Read more Read less

Is í an Fhraincis an teanga is mó a bhfuil tóir uirthi ag leibhéal na hArdteistiméireachta. Déanann an scrúdú measúnú ar do scileanna éisteachta, cainte, scríofa agus tuisceana.

Aimseofar comhairle maidir le hullmhú don bhéaltriail Fraincise ar ár mblag. Déanann roinnt daltaí dearmad air chun ullmhú don scrúdú cluastuisceana a ghlacann an chéad 30 nóiméad den scrúdú - is féidir leat na hiarthaifeadtaí chomh maith leis na ceisteanna agus freagraí a aimsiú sna hábhair cluastuisceana Studyclix.

Ábhar Cúrsa - Fraincis

  • Béaltriail (ag labhairt)
  • Scríofa
  • Cluastriail (ag éisteacht)
  • Ag léamh


An Scrúdú

Roinn               Ardleibhéal.              Gnáthleibhéal

Ag labhairt            25%                                       20%

Cluastuiscint         20%                                      25%

Léamhthuiscint     30%                                      40%

Ag scríobh               25%.                                      15%

Gairmeacha sa Todhchaí le Fraincis Ardteistiméireachta

Is riachtanas é teanga iasachta amháin do na céadta cúrsaí CAO, mar sin tá sé díchéillí gan teanga a dhéanamh ach amháin má tá tú cinnte nach gcuirfidh sé isteach ar chúrsa a roghnóidh tú sa todhchaí. Tá an Fhraincis an-úsáideach ar son taistil agus réimse leathan gairmeacha.

Íoslódáil siollabas Fraincis na hArdteistiméireachta

Íoslódáil Tuairisc na bPríomhscrúdaitheoirí - Fraincis Ardteistiméireachta (2016)

Fraincis ag an ardleibhéal - Comhairle Scrúdaithe

1. Na Léamhthuiscintí

Tá dhá chuid sa roinn seo :

Cuid 1 - An Léamhthuiscint Iriseoireachta: Ciallaíonn sé seo go bhfuil nuachtán nó alt irise i gceist sa téacs seo. Bíonn ábhar na léamhthuisceana bailí agus reatha mar sin, neamhchosúil leis na hábhair a bhíonn faoi chaibidil sna léamhthuiscintí liteartha. Is minic a bhíonn TEIDEAL ag an roinn seo a bhfuil ort léamh agus iarracht a dhéanamh é a thuiscint mar tabharfaidh sé leid duit maidir le hábhar an téacs.

Tá 6 cheist le freagairt : 5 as Fraincis agus an séú ceann as Béarla.

Scéim Mharcála - [5 x 5] do cheisteanna 1 go dtí 5 [1 x 10] do cheist 6.

Cuid 2 - An Léamhthuiscint Liteartha : is sliocht ó úrscéal é seo (leathanach amháin nó fiú leath-leathanach uaireanta). Seans go mbeidh réamhrá de chineál éigin roimh an téacs chun roinnt sonraí a thabhairt duit maidir le carachtair, áiteanna, amanna...srl… Tagann sé seo isteach amháin má tá sé lánriachtanach do dhaltaí chun an téacs a thuiscint. Cuimhnigh go bhfuil struchtúr na n-abairtí agus an stór focal a úsáidtear sa roinn seo níos deacra ná in roinn 1. Tá 6 cheist le freagairt : 5 as Fraincis agus an séú ceann as Béarla.

Scéim Mharcála - [5 x 5] do cheisteanna 1 go dtí 5 [1 x 10] do cheist 6.

Tá tuiscint na gceisteanna chomh tábhachtach ná tuiscint an téacs, mar sin, déan nóta de na heochairfhocail seo a leanas, a chabhróidh leat na ceisteanna a fhreagairt i gceart :

Trouver - Citer - Relever = nuair a thosaíonn an cheist le ceann de na briathra seo, ní mór sliocht a lua, mar sin an abairt a athscríobh nó díreach an chuid ábhartha den abairt focal ar fhocal ón téacs (bí cúramach le botúin litrithe nuair atá tú chun sliocht a lua)

Pé uair nach dtosaíonn an cheist leis na briathra seo, áfach, NÍL TÚ IN ANN SLIOCHT A LUA ón téacs. Ciallaíonn sé seo go bhfuil ort a laghad agus is féidir a athrú ón gcéad abairt - is leor focal amháin. Is féidir leat focal breise a chur isteach (má tá sé ábhartha) leis an gcéad sliocht agus gan athrú a dhéanamh ar rud ar bith eile.

La raison pour laquelle = an chúis / an fáth

Décrire – une description = déan cur síos / cur síos

Expliquer – une explication = Mínigh / míniú

Pouquoi = cén fáth

Comment = conas

Quel / quelle ...etc... = cén / céard ...srl…

Quand = cathain

Qui = cé

Qu’est-ce que = céard

Ag freagairt ceist 6 - Is í ceist a 6 an t-aon cheist a mbeidh ort freagairt as Béarla. Tá ceann amháin i ngach léamhthuiscint. Tá an cheist seo bunaithe amháin ar an téacs agus an tuiscint atá agat de. Tá an cheist chun léiriú don scrúdaitheoir go dtuigeann tú cúspóir an téacs.

Déanfaidh an cheist seo tagairt ar ghné ar leith den téacs, a mbeidh ort do thuairim a thabhairt faoi, bunaithe ar an téacs - ní mór aon ráiteas a bheith glactha ón téacs (ní cheadaítear tuairimí pearsanta). Tá ort 2 phointe a chumadh go ginearálta, a chiallaíonn 2 ráiteas as Béarla, bunaithe ar an méid a thuig tú, agus dhá sliocht ón téacs ‘mar thaca le do fhreagra’.

Déan iarracht do fhreagra a eagrú go loighciúil :

Ráiteas as Béarla (5 marc)
Sliocht as Fraincis chun do phointe a dhéanamh
Ráiteas as Béarla (5 marc)
Sliocht as Fraincis chun do phointe a dhéanamh

Marcanna iomlána do na léamhthuiscintí = 120 (2 x 60)

2. An Roinn Scríbhneoireachta

Tá ort 3 thasc a chríochnú sa roinn seo. Ba chóir duit i gcónaí na ceisteanna ar fad a léamh sula ndéanann tú rogha, roinn ar roinn. Déan cinnte nach gcailleann tú amach ar cheann ar bith de na ceisteanna agus go léann tú gach ceann go cúramach agus go mall (tá sé coitianta go leor gan ceist a léamh i gceart, go háirithe dá mbeifeá ag súil le hábhar ar leith a bheith ar an scrúdpháipéar. B’fheidir go léifidh tú céard ba mhaith leat a fheiceáil seachas céard atá ar an scrúdpháipéar i ndairíre). Déan go rogha agus aibhsigh na heochairfhocail i ngach ceist atá roghnaithe agat. Arís, seachnaíonn sé seo bheith ag cailliúint amach ar threoracha tábhachtacha.

Roinn 1 - An Cheist Riachtanach : Tá rogha de 2 cheist agat sa roinn seo. Tá ort ceann amháin a roghnú, an ceann is ansa leat. Sa roinn seo, ní mór duit ‘scéal’ a insint, (fíor nó bréagach), bunaithe ar an gceist a chuirtear ort.

Bainfidh ceist a) leis an gcéad léamhthuiscint agus roinn b) leis an dara ceann. Ní chóir go mbeadh do fhreagra bunaithe ar an téacs in aon chor, áfach. Ní bheidh ach nasc dóiléir idir do fhreagra agus an téacs (mothúchán a bhí ar an údar agus ort sa chur síos a dhéanann tú i do fhreagra, taithí den sórt céanna…srl…)

Marcanna iomlána don cheist seo = 40 (10 sa bhreis ar thasc scríofa ar bith eile)

Roinn 2 - sa roinn seo, beidh rogha agat idir dhá cheist as 4 chineál tascanna :

Litir neamhfhoirmeálta
Litir fhoirmeálta
Scríobh teachtaireachta
Iontráil dialainne
Marcanna iomlána don roinn seo = 60

Roinn 3 agus Roinn 4 - mura bhfuil rud ar bith roghnaithe agat i roinn 2, tá ort ceist amháin i roinn 3 a roghnú agus ceann eile i roinn 4, chun dhá thasc scríofa a chur i gcrích. Ach má roghnaíonn tú ceist i roinn 2, ansin ní chaithfidh tú ach ceist amháin i roinn 3 NÓ roinn 4 (a thugann rogha duit idir 4 cheist éagsúla).

Tugann na ranna seo rogha aistí duit atá bunaithe ar cheann ar bith den mhéid seo a leanas:

Fógra nó téacs gearr (colún crá croí, sliocht…)

Pictiúr nó cartún

Léaráid

Tábla, cairt...srl...

Marcanna iomlána ar son gach ceist atá freagraithe = 30

Cuimhnigh: Coinnigh 10 nóiméad ag deireadh an scrúdaithe chun dul ar ais ar d’obair scríofa agus seiceáil:

Deirí Briathartha

Aimsirí

Socruithe baininscneacha / iolra (aidiachtaí, rangabháil chaite, ainmfhocail… )

Litriú

RIACHTANACH - Coimeád Ama

Seo an bealach garbh ar chóir duit d’am a dheighilt, chun cinntiú nach ritheann tú amach as am ag an deireadh ionas gur féidir leat na ceisteanna ar fad a chríochnú sula gcuireann tú isteach do scrúdpháipéar. Tá sé riachtanach chomh maith go mbíonn tú ag cleachtadh de réir an achair ama seo a leanas, agus tú ag druidim leis an scrúdú:

5 nóiméad chun a scrúdpháipéar a léamh agus tascanna scríofa a roghnú
30 nóiméad ar son gach léamhthuiscint (2 x 30= 60)
30 nóiméad don tasc scríofa 1 (1 x 30 = 30)
20 nóiméad do na dhá tasc scríofa deireanacha (2 x 20 = 40)
15 nóiméad chun dul ar ais ar an bpáipéar.
Iomlán - 150 nóiméad - 2uair 30nóim.

Íoslódáil:

Tuairisc na bPríomhscrúdaitheoirí 2016

Siollabas na Fraincise don Ardteistiméireacht