Ardteistiméireacht Matamaitic

Is é príomhchuspóir na Matamaitice ná an tslí a mhúintear Mata a athrú ionas go bhfágfaidh tú an scoil le tuiscint níos fearr de na coincheapa chomh maith leis an smaoineamh de conas a chuirtear Matamaitic i bhfeidhm sa ghnáthshaol laethúil.

 

Read more Read less

Is é príomhchuspóir na Matamaitice ná an tslí a mhúintear Mata a athrú ionas go bhfágfaidh tú an scoil le tuiscint níos fearr de na coincheapa chomh maith leis an smaoineamh de conas a chuirtear Matamaitic i bhfeidhm sa ghnáthshaol laethúil.

Ceaptar go bhfuil Matamaitic ag an ardleibhéal ar cheann de na hábhair is fadálaí as na hábhair ar fad, mar sin beartaíodh córas pointí breise a thabhairt isteach. Má éiríonn leat sa Mhata ag an ardleibhéal, tabharfar 25 pointí breise, mar sin má bhaineann tú H1 amach sa Mhata ag an ardleibhéal, bronnfar 125 pointí ort, agus bainfidh H3 102 pointí amach (77 + 25). Ní mór Mata a bheith mar cheann den sé ábhar is fearr atá agat, áfach, agus caithfear pas a bhaint amach.

NÓTA: Toisc go n-eisítear cuid de na scrúdpháipéir Matamaitice mar scrúdpháipéir shamplacha, ní bhíonn na scéimeanna marcála i gcónaí ar fáil.

Ábhar Cúrsa - Matamaitic Ardteistiméireachta

 • Ailgéabar
 • Achar agus Toirt
 • Uimhríocht
 • Uimhreacha Coimpléascacha
 • Céimseata Chomhordanáideach
 • Céimseata
 • Ionduchtú
 • Logartaim
 • Dóchúlacht
 • Fréamhacha Feidhme / Cothromóide
 • Patrúin agus Seichimh
 • Tacair
 • Staitisticí agus Sonraí
 • An Ciorcal
 • Triantánacht
 • Innéacsanna
 • Feidhmeanna
 • Difreáil


An Scrúdú (Ardleibhéal agus Gnáthleibhéal)

Maireann Páipéar a hAon 2.5 uair agus tá dhá chuid ann.
Cuid A - Coincheapa agus Scileanna, 150 marc, 6 cheist
Cuid B - Comhthéacsanna agus Feidhmeanna, 150 marc, 3 cheist
Ní mór na 9 gceist ar fad a fhreagairt

Maireann Páipéar a Dó 2.5 uair agus tá dhá chuid ann.
Cuid A - Coincheapa agus Scileanna, 150 marc, 6 cheist
Cuid B - Comhthéacsanna agus Feidhmeanna, 150 marc, 2 cheist
Ní mór na 8 gceist ar fad a fhreagairt ach tugtar rogha idir 6(a) agus 6(b) i gcuid A.

Neamhchosúil le scrúduithe eile, ní bhíonn aon chomhsheasmhacht maidir le cén ábhar a bheidh sna ceisteanna. Is minic a scrúdófar cúpla ábhar éagsúla ón gcúrsa sna ceisteanna. Níl aon chomhsheasmhacht ach an oiread maidir le marcanna i gcodeanna éagsúla na ceiste (a, b, c).

Maidir le bainistíocht ama, is smaoineamh maith é deich nóiméad a chaitheamh ag an tús ag léamh an pháipéir. Caith 10 nóiméad ar cheisteanna gur fiú 25 marc, 20 nóiméad ar cheisteanna gur fiú 50 marc agus 30 nóiméad ar cheisteanna gur fiú 75 marc. Ní bhíonn na marcanna a chuirtear ar cheist i gcónaí mar iolraí de 25, mar sin tá sé tábhachtach le bheith solúbtha i do bhainistíocht ama.

Gairmeacha sa Todhchaí le Matamaitic Ardteistiméireachta

Is riachtanas é an t-ábhar seo le haghaidh iontrála do roinnt cúrsaí tríú leibhéal. Úsáidtear Mata sa ghnáthshaol laethúil agus is cuid tábhachtach í do ghairmeacha mar shampla Gnó, Airgeadas, Innealtóireacht, Eolaíocht, Cuntasaíocht, Staitisticí, Leigheas.

Íoslódáil siollabas Matamaitice na hArdteistiméireachta (2015 ar aghaidh)
Íoslódáil Tuairisc na bPríomhscrúdaitheoirí (2015)

Matamaitic Ardteistiméireachta (Bonnleibhéal)

Maireann an scrúdú (Bonnleibhéal amháin) 2.5 uair agus tá dhá chuid ann.
Cuid A - 200 marc i 9 gceist
Cuid B - 100 marc i 3 cheist
Ní mór na 11 cheist ar fad a fhreagairt